PUBLIKACJE, RAPORTY, OPRACOWANIA, PROJEKTY I EKSPERTYZY


PUBLICATIONS, REPORTS, STUDIES AND EXPERTISES
 
Przedstawiono aurtykuły naukowe, publikacje i opracowania techniczne, w tym wykonane w ramach zrealizowamnych projektów. Obejmują one, między innymi, materiały opracowane w ramach pracy w INFAIR, Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym oraz Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie.
2023
 • Kobus D., Projekt techniczny przepisania SI JPOAT uwzględniający optymalizację SI JPOAT oraz zastąpienie MKZ innym narzędziem, opracowanie wykonane na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2023
 • Kobus D., Grabczak M., Wiśniewski B., Motyka G., Dokumentacja widoków bazodanowych udostępnionych z bazy danych JPOAT na potrzeby geoportalu i portalu jakości powietrza Zamawiającego oraz aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce”, opracowanie wykonane na zamówienie Siemens Mobility Polska Sp. z o.o. oraz Yunex Sp. z o.o. w ramach projektu realizowanego dla Gminy Miasto Tychy, Warszawa 2023
 • Kobus D., Optymalizacja raportów Oracle Business Intelligence, opracowanie wykonane na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2023
 • Kobus D., Paciorek M., Fijołek M.,  Ocena wpływu realizacji zadania pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (mierzonej ekwiwalentem CO2), zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych, opracowanie wykonane na zamówienie  Siemens Mobility Sp. z o.o. oraz Yunex Traffic Sp. z o.o. w ramach projektu realizowanego dla Gminy Miasto Tychy, Warszawa 2023
 • Kobus D., Skotak K., Wytyczne do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2023 rok zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, dokument wykonany na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2023
 • Skotak K., Kobus D., Zaktualizowane wytyczne do wykonania/wykorzystania map rozkładów stężeń zanieczyszczeń na podstawie których wyznaczane są obszary przekroczeń i które później stanowią podstawę do wyznaczania tła zanieczyszczeń w powietrzu na potrzeby wydawania informacji o tle zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87), dokument wykonany na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2023
 • Kobus D., Skotak K., Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2022. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska, Raport opracowano na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2023
 • Skotak K., Degórska A., Bratkowski J., Syrzycki M., Kobus D., Jakość powietrza w Polsce za rok 2022 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Raport opracowano na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2023
 • Skotak K., Degórska A., Bratkowski J., Kobus D., Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w roku 2022, Raport opracowano na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2023
 • Skotak K., Strużewska J., Starzomska A., Kawka M., Kobus D., Wskazówki do odejmowania udziału źródeł naturalnych i posypywania dróg piaskiem i solą w ocenach jakości powietrza na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej, Dokument opracowano na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2023
2022
 • Kurasz K., Kobus D., Podręcznik użytkownika Systemu EHAŁAS-P, opracowanie wykonane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2022
 • Kobus D., Kurasz K., Chacińska P., Opis funkcji Systemu EHAŁAS-P, opracowanie wykonane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2022
 • Kobus D., Chacińska P.,  Tutorial. Wprowadzanie danych do systemu EHAŁAS–M, opracowanie wykonane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2022
 • Kobus D., Kurasz K., Chacińska P., Podręcznik użytkownika EHAŁAS–M, opracowanie wykonane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2022
 • Kobus D., Skotak K., Wytyczne do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2022 rok zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, dokument wykonany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2022
 • Skotak K., Kobus D., Bratkowski J., Zaktualizowane wytyczne do wykonania/wykorzystania map rozkładów stężeń zanieczyszczeń na podstawie których wyznaczane są obszary przekroczeń i które później stanowią podstawę do wyznaczania tła zanieczyszczeń w powietrzu na potrzeby wydawania informacji o tle zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87), dokument wykonany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2022
 • Kobus D., Skotak K., Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2021. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska, Raport opracowano na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2022
 • Skotak K., Degórska A., Bratkowski J., Syrzycki M., Kobus D., Jakość powietrza w Polsce za rok 2021 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Raport opracowano na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2022
 • Skotak K., Kobus D., Degórska A., Kawka M., Jagiełło P., Jeleniewicz G., Kamiński J., Strużewska J., Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w roku 2021, Raport opracowano na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2022
 • Skotak K., Kobus D., Bratkowski J., Strużewska J., Kawka M., Wskazówki do odejmowania udziału źródeł naturalnych i posypywania dróg piaskiem i solą w ocenach jakości powietrza na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej, Dokument opracowano na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2022
2021
 • Legutko-Kobus P., Jastrzębska E., Gałązka A., Sierak J., Kobus D., Analiza i diagnoza stanu zastanego wraz z analizami SWOT oraz rekomendacjami strategicznymi dla gminy Michałowice, opracowanie wykonane w INFAIR na zlecenie Gminy Michałowice, Warszawa 2021
 • Kobus D., Grabczak M., Koncepcja przebudowy SI JPOAT dotyczącego danych o jakości powietrza pod względem funkcjonalnym i technologicznym oraz zakresu przetwarzanych danych, opracowanie wykonane w INFAIR oraz Transition Technologies S.A. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2021
 • Kobus D., Chacińska P., Kurasz K., Podręcznik użytkownika EHAŁAS–M, opracowanie wykonane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2021
 • Kobus D., Chacińska P., System EHAŁAS–M: Projekt zakładek, dokument wykonany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2021
 • Kobus D., Chacińska P., Zakres funkcjonalności Systemu EHAŁAS–M: Dane identyfikujące, Strategiczne mapy hałasu, Programy ochrony środowiska, INSPIRE, dokument wykonany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2021
 • Kobus D., Skotak K., Wytyczne do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2021 rok zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, dokument wykonany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2021
 • Skotak K., Kobus D., Bratkowski J., Iwanek J., Zaktualizowane wytyczne do wykonania/wykorzystania map rozkładów stężeń zanieczyszczeń na podstawie których wyznaczane są obszary przekroczeń i które później stanowią podstawę do wyznaczania tła zanieczyszczeń w powietrzu na potrzeby wydawania informacji o tle zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87), dokument wykonany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2021
 • Kobus D., Iwanek J., Skotak K., Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2020. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska, Raport opracowano w inFAIR oraz IOŚ-PIB na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2021
 • Iwanek J., Kobus D., Skotak K., Jakość powietrza w Polsce w roku 2020 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Raport opracowano w inFAIR oraz IOŚ-PIB na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2021
 • Iwanek J., Kobus D., Skotak K., Bratkowski J., Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w roku 2020, Raport opracowano w inFAIR oraz IOŚ-PIB na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2021
2020
 • Kobus D., Merenda B., Sówka I., Chlebowska-Styś A., Wroniszewska A.,  Ambient Air Quality as a Condition of Effective Healthcare Therapy on the Example of Selected Polish Health Resorts, Atmosphere, 2020,11, 882
 • Sówka I., Paciorek M., Skotak K., Kobus D., Zathey M., Klejnowski K., The Analysis of the Effectiveness of Implementing Emission Reduction Measures in Improving Air Quality and Health of the Residents of a Selected Area of the Lower Silesian Voivodship, Energies 2020, 13, 4001.
 • Iwanek J., Kobus D., Skotak K., Wojewódzki raport syntetyczny z odejmowania udziału źródeł naturalnych i posypywania dróg piaskiem i solą dla województwa mazowieckiego, dokument wykonany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2020
 • Kobus D., Iwanek J., Degórska A., Skotak K., Wytyczne do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2019 rok zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, dokument wykonany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2020
 • Skotak K., Kobus D., Bratkowski J., Iwanek J., Wytyczne do wykonania/wykorzystania map rozkładów stężeń zanieczyszczeń na podstawie których wyznaczane są obszary przekroczeń i które później stanowią podstawę do wyznaczania tła zanieczyszczeń w powietrzu na potrzeby wydawania informacji o tle zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87), dokument wykonany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2020
 • Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Krzysztof Skotak, Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2019. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska , Raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym oraz inFAIR na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2020
 • Jacek Iwanek, Dominik Kobus, Krzysztof Skotak, Jakość powietrza w Polsce w roku 2019 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska , Raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym oraz inFAIR na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2020
 • Jacek Iwanek, Dominik Kobus, Krzysztof Skotak, Jakub Bratkowski, Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w roku 2019, Raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym oraz inFAIR na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2020
2019
 • Chlebowska-Styś A. , Kobus D. , Zathey M. , Sówka I.,  The impact of road transport on air quality in selected Polish cities, Ecological Chemistry and Engineering. A 2019, Vol. 26, nr 1-2,  19 - 36
 • Izabela Sówka, Alicja Nych, Dominik Kobus, Yarolsav Bezyk, Maciej Zathey, Analysis  of  exposure  of  inhabitants  of  Polish cities  to  air  pollution  with  particulate  matters with application of statistical and geostatistical tools, E3S Web of Conferences 100, 00075 (2019), EKO-DOK 2019
 • Łukasz Pachurka, Agnieszka Gruszecka-Kosowska, Dominik Kobus,  Izabela Sówka, Assessment of inhalational exposure of residents of Wroclaw, Krakow and Warszawa to Benzo[a]Pyrene, ECOLOGICAL CHEMISTRY AND ENGINEERING A, ECOL CHEM ENG A. 2018;25(1):39-49
 • Izabela Sówka, Dominik Kobus, Krzysztof Skotak, Maciej Zathey, Beata Merenda, Małgorzata Paciorek, Assessment of the Health Risk Related to Air Pollution in Selected Polish Health Resorts, Journal of Ecological Engineering, Volume 20, Issue 10, November 2019, pages 132–145
 • Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Krzysztof Skotak, Pięcioletnia ocena jakości powietrza w strefach w Polsce wykonana za lata 2014-2018 według zasad określonych w art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Zbiorczy raport krajowy z wynikami oceny, Raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym oraz inFAIR na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2019
 • Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Krzysztof Skotak, Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2018. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez GIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska , Raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym oraz inFAIR na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2019
 • Jacek Iwanek, Dominik Kobus, Krzysztof Skotak, Jakość powietrza w Polsce w roku 2018 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska , Raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym oraz inFAIR na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2019
 • Jacek Iwanek, Dominik Kobus, Krzysztof Skotak, Jakub Bratkowski, Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w roku 2018 , Raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym oraz inFAIR na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2019
 • Jacek Iwanek, Dominik Kobus, Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2018 roku , Raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym oraz inFAIR na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2019
 • Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Anna Degórska, Krzysztof Skotak, Wytyczne do wykonania pięcioletniej oceny jakości powietrza w strefach za lata 2014-2018 zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE , Pracę wykonano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym oraz inFAIR na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2019
 • Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Anna Degórska, Krzysztof Skotak, Wytyczne do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2019 rok zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE , Pracę wykonano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym oraz inFAIR na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2019
 • Cichocki, B. Kornatowska, A. Romańczak, D. Kobus, M. Bidłasik, K. Iskra, Ł. Krawczyk, D. Wierzbicka, J. Bluj, M. Szejnfeld, K. Citko, Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030, dokument przygotowany w ramach projektu MPA „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, Warszawa 2019
 • Cichocki, B. Kornatowska, A. Romańczak, D. Kobus, M. Hajto, K. Iskra, Ł. Krawczyk, D. Wierzbicka, J. Bluj, M. Szejnfeld, Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Zielona Góra do roku 2030, dokument przygotowany w ramach projektu MPA „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, Warszawa 2019
 • Cichocki, B. Kornatowska, A. Romańczak, D. Kobus, M. Bidłasik, K. Iskra, Ł. Krawczyk, D. Wierzbicka, J. Bluj, M. Szejnfeld, Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Kalisza do roku 2030, dokument przygotowany w ramach projektu MPA „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, Warszawa 2019
 • Cichocki, B. Kornatowska, A. Romańczak, D. Kobus, M. Bidłasik, K. Iskra, Ł. Krawczyk, D. Wierzbicka, J. Bluj, M. Szejnfeld, Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do roku 2030, dokument przygotowany w ramach projektu MPA „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”, Warszawa 2019
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Dokumentacja techniczna powykonawcza zmian w JPOAT2,0 (w tym zmian w zakresie danych z krajów sąsiednich i elementów wyświetlania danych przestrzennych). Rozwój systemu informatycznego JPOAT2,0 dotyczącego danych o jakości powietrza w latach 2017-2018 na potrzeby badania i oceny jakości powietrza wraz z dostosowaniem do wymagań prawa krajowego i UE oraz systemów udostępniania danych GIOŚ Praca wykonana w inFAIR na podstawie umowy zawartej z Transition Technologies S.A., na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaWarszawa 2019
 • Dominik Kobus, Dokumentacja biznesowa wykonanych i zaktualizowanych predefiniowanych raportów w BI Praca wykonana w inFAIR na podstawie umowy zawartej z Transition Technologies S.A., na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2019
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Opis aktualizacji narzędzi do generowania raportów w ramach e-Raportowania zgodnie z decyzją 2011/850/UE i najnowszymi dokumentami technicznymi dostępnymi na portalu jakości powietrza EAŚ oraz zmian w aplikacji JPOAT2,0 pod tym kątem, Praca wykonana w inFAIR na podstawie umowy zawartej z Transition Technologies S.A., na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2019
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Podręcznik użytkownika SI JPOAT2,0 2,0, Wersje dla administratora krajowego, admisnitratora wojewódzkiego i operatora, Praca wykonana w inFAIR na podstawie umowy zawartej z Transition Technologies S.A., na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2019
 • Dominik Kobus, Przewodnik merytoryczny dla użytkownika SI JPOAT2,0, Praca wykonana w inFAIR na podstawie umowy zawartej z Transition Technologies S.A., na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2019
2018
 • Dominik Kobus, Izabela Sówka, Alicja Nych, Analiza podwyższonych stężeń ozonu na terenie wybranych polskich miast (Warszawa, Kraków, Wrocław) oraz obszarach podmiejskich w latach 2005-2017, [w:] Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kuropki, Kazimierza Gaja i Izabeli Sówki, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018. s. 90-98.
 • Dominik Kobus, Normy jakości powietrza, [w:] Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza. Praca zbiorowa / pod red. Henryka Mazurka i Artura Badydy, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2018
 • Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Grażyna Mitosek, Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2017. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska, Raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2018
 • Dominik Kobus, Anna Degórska, Marcin Grabczak, Projekt techniczny modułu dotyczącego depozycji SI JPOAT2,0. Moduł bazy danych JPOAT2,0 zawierający dane o chemizmie opadów atmosferycznych. Praca wykonana w inFAIR na podstawie umowy zawartej z Transition Technologies S.A., na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaWarszawa 2018
 • Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Grażyna Mitosek, Zaktualizowane wytyczne do lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza uwzględniające wymogi dyrektyw 2008/50/WE, 2004/107/WE i 2015/1480 oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy-Prawo ochrony środowiska. Praca wykonana w inFAIR na podstawie umowy zawartej z Transition Technologies S.A., na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaWarszawa 2018
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Projekt modyfikacji SI JPOAT2,0 wraz z elementami wyświetlania danych przestrzennych (z wyłączeniem projektu modułu dotyczącego depozycji) oraz uwzględniający modyfikacje dotyczące dokumentacji stacji i wyboru lokalizacji stacji. Praca wykonana w inFAIR na podstawie umowy zawartej z Transition Technologies S.A., na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaWarszawa 2018
 • Dominik Kobus, Projekt zmian i nowych raportów Business Intelligence. Praca wykonana w inFAIR na podstawie umowy zawartej z Transition Technologies S.A., na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaWarszawa 2018
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Dokumentacja techniczna powykonawcza modułu dotyczącego depozycji SI JPOAT2,0. Praca wykonana w inFAIR na podstawie umowy zawartej z Transition Technologies S.A., na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony ŚrodowiskaWarszawa 2018
 • Dominik Kobus, Krzysztof Klejnowski, Małgorzata Paciorek, Natalia Zioła, Barbara Błaszczak, Analiza systemu monitoringu powietrza funkcjonującego na obszarze miasta Płock w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Opracowanie wykonane przez inFAIR na zamówienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 2018
 • Dominik Kobus, Wskazanie lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza na obszarze Mińska Mazowieckiego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Opracowanie wykonane przez inFAIR na zamówienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 2018
 • Dominik Kobus, Alicja Nych, Izabela Sówka, Analysis of PM10 high concentration episodes in Warsaw, Krakow and Wroclaw in the years 2005–2017 with application of selected  elements of information systems, E3S Web of Conferences  44, 00070 (2018)
2017
 • Dominik Kobus (kierownik zespołu), Paulina Legutko-Kobus, Anna Degórska, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz, Izabela Grzegorczyk, Anna Romańczak, Anna Bojanowicz-Bablok, Strategia adaptacji Miasta Ostrołęki do zmian klimatu do roku 2025 z perspektywą do 2030, dokument przygotowany w ramach projektu CLIMCITIES, „Climate change adaptation in small and medium size Cities”, Warszawa 2017, Ostrołęka 2020
 • Anna Chlebowska-Styś, Dominik Kobus, Maciej Zathey, Izabela Sówka, The impact of road transport on air quality in selected Polish cities, [w:] 2nd Symposium "Air Quality and Health"   book of abstracts / Anetta Drzeniecka-Osiadacz [i in.] (Eds.). Wrocław : Institute of Geography and Regional Development. University of Wrocław, 2017. s. 16-17.
 • Sówka I., Kobus D., Chlebowska-Styś A., Zathey M. Characteristics of selected elements of the air quality management system in urban areas in Poland. E3S Web of Conferences 22, 1–8 (2017).
 • Chlebowska-Styś A., Sówka I., Kobus D., Pachurka Ł. Analysis of concentrations trends and origins of PM10 in selected European cities. E3S Web of Conferences 17, 1–8/13 (2017).
 • Kobus D., Iwanek J., Mitosek G., Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2016. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska, Raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2017
 • Jacek Iwanek, Dominik Kobus, Grażyna Mitosek,  Jakość powietrza w Polsce w roku 2016 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Raport opracowano w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2017
 • Dominik Kobus, Paulina Legutko-Kobus, Anna Degórska, Małgorzata Hajto, Anna Romańczak, Anna Bojanowicz-Bablok, Strategia adaptacji Miasta Ostrołęki do zmian klimatu do roku 2025 z perspektywą do 2030, Praca wykonana w IOŚ-PIB w ramach projektu „Climate change adaptation in small and medium size Cities” (ClimCities), Warszawa 2017
 • Dominik Kobus, Grażyna Mitosek, Jacek Iwanek, Wytyczne do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2017 rok zgodnie z art. 89 ustawy -Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2017
 • Dominik Kobus, Jacek Iwanek,  Analiza systemu monitoringu powietrza funkcjonującego na obszarze m.st. Warszawy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska  – etap II, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 2017
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Dokumentacja techniczna powykonawcza zmian w JPOAT2,0, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2017
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Projekt modyfikacji SI JPOAT2,0 zawierający projekt funkcjonalności związanych z odejmowaniem udziału źródeł naturalnych oraz posypywania dróg piaskiem i solą, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2017
 • Dominik Kobus, Projekt zmian i nowych raportów Business Intelligence, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2017
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Dokumentacja widoków bazodanowych na potrzeby Geoportalu i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ  oraz aplikacji mobilnej „Jakość Powietrza w Polsce”, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2017
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Opis aktualizacji narzędzi do generowania raportów w ramach e-Raportowania, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2017
 • Jacek Iwanek, Dominik Kobus, Grażyna Mitosek, Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w Polsce w 2016 roku, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2017
 • Jacek Iwanek, Joanna Strużewska,  Dominik Kobus, Jacek Kamiński, Paweł Durka, Jakub Kostrzewa, Tomasz Pecka, Analiza wybranych epizodów wysokich stężeń pyłu PM10 z lat 2013-2016. Etap II, Epizody z lat 2015-2016, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2017
 • Łukasz Pachurka, Agnieszka Gruszecka-Kosowska, Dominik Kobus, Izabela Sówka, Assessment of inhalational exposure of residents of Wroclaw, Cracow and Warsaw to benzo(a)pyrene. [w:] 2nd Symposium "Air Quality and Health"  Wrocław 12-14.06.2017 : book of abstracts / Anetta Drzeniecka-Osiadacz [i in.] (Eds.). Wrocław : Institute of Geography and Regional Development. University of Wrocław, 2017. s. 76-77.
2016
 • Paolo Giardullo, Vittorio Sergi, Wim Carton, Anneleen Kenis, Chris Kesteloot, Yuri Kazepov, Dominik Kobus, Michela Maione, Krzysztof Skotak, Sandro Fuzzi, Francesca Pollini, Air quality from a social perspective in four European metropolitan areas: Research hypothesis and evidence from the SEFIRA project. ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY. 2.06.2016, s. 1–7.
 • Kobus D., Legutko-Kobus P., Nowe trendy w monitoringu jakości powietrza, Przemysł Chemiczny 95.3 (2016) : 616–619.
 • Kostrzewa J., Kobus D., Iwanek J. Zastosowanie metody regresji ważonej geograficznie z wykorzystaniem danych emisyjnych do oceny przestrzennych rozkładów stężeń pyłu PM10 i NO2 w powietrzu w wybranym rejonie Polski, Przemysł Chemiczny 95.3 (2016) : 459–463.
 • Kobus D., Iwanek J., Kostrzewa J., Mitosek G., Problematyka reprezentatywności przestrzennej stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza atmosferycznego, Przemysł Chemiczny 95.3 (2016) : 454–458.
 • Iwanek J., Kobus D., Metodyka wyznaczania trendów zmian stężenia pyłu w powietrzu, Przemysł Chemiczny 95.3 (2016) : 406–411.
 • Jastrzębska E., Legutko-Kobus P., Kobus, D. Wymiar ekologiczny bezpieczeństwa Polski. [w:] M. Pietraś & K. Wojtaszczyk (Eds.), Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego (pp. 203–244).  Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016
 • Kobus D., Iwanek J., Mitosek G. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Arsen, kadm, nikiel i ołów. [w:] K. Juda-Rezler, B. Toczko (red.), Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce (pp. 190–202). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2016.
 • Kobus D., Iwanek J., Mitosek G. , Trendy stężeń pyłu zawieszonego. Wyniki rocznych ocen jakości powietrza. [w:] K. Juda-Rezler, B. Toczko (red.), Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce (pp. 190–202). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2016.
 • Kobus D., Mitosek G., Iwanek, J., Polska na tle Europy. [w:] K. Juda-Rezler, B. Toczko (red.), Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce (pp. 190–202). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2016.
 • Iwanek J., Kobus D., Mitosek, G., Stężenia pyłu zawieszonego. Stężenia pyłu w miastach. Stężenia pyłu na obszarach pozamiejskich. [w:] K. Juda-Rezler, B. Toczko (red.), Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce (pp. 190–202). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2016.
 • Kobus, D., Mitosek, G., & Iwanek, J. , System ocen jakości powietrza pod kątem pyłu zawieszonego. [w:] K. Juda-Rezler, B. Toczko (red.), Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce (pp. 190–202). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa 2016.
 • Jacek Iwanek, Dominik Kobus, Grażyna Mitosek, Materiał metodyczny do weryfikacji danych pomiarowych na potrzeby oceny rocznej i oceny pięcioletniej jakości powietrza, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Dokumentacja techniczna powykonawcza modułów OR i OP w SI JPOAT2,0, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Dominik Kobus, Dokumentacja biznesowa predefiniowanych raportów w BI w zakresie danych pochodzących z modułów OR i OP, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Instrukcja użytkownika modułu OR (Oceny Roczne), Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak, Instrukcja użytkownika modułu OP (Oceny Pięcioletnie), Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Grażyna Mitosek, Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Wytyczne do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2015 rok zgodnie z art. 89 ustawy -Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Grażyna Mitosek, Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Wytyczne do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2016 rok zgodnie z art. 89 ustawy -Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Krzysztof Klejnowski (IPIŚ PAN), Kamila Widziewicz, Analiza systemu monitoringu powietrza funkcjonującego na obszarze m.st. Warszawy w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca wykonana przez IOŚ-PIB oraz IPIŚ PAN na zamówienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Warszawa 2016
 • Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Renata Parvi, Wyznaczenie lokalizacji stacji monitoringu powietrza w gminie Konstancin Jeziorna, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Gminy Konstancin Jeziorna, Warszawa 2016
 • Dominik Kobus, Krzysztof Skotak, Anna Degórska, Jacek Iwanek, Wskazówki do odejmowania udziału źródeł naturalnych i posypywania dróg piaskiem i solą w ocenach jakości powietrza na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Dominik Kobus, Marcin Grabczak,  Projekt aktualizacji i nowych widoków bazodanowych na potrzeby geoportalu i portalu jakości powietrza GIOŚ oraz aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce” (w tym widoków bazodanowych uwzględniających przesyłanie danych OR i OP na portal jakości powietrza oraz informacje o starych kodach stacji) Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Dominik Kobus, Jacek Iwanek, Jakub Kostrzewa, Grażyna Mitosek,  Renata Parvi, Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2015. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ wg zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Jacek Iwanek, Dominik Kobus, Grażyna Mitosek, Renata Parvi, Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Jacek Iwanek, Dominik Kobus, Grażyna Mitosek, Renata Parvi, Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w Polsce w 2015 roku, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
 • Jacek Iwanek, Joanna Strużewska,  Dominik Kobus, Jacek Kamiński, Paweł Durka, Jakub Kostrzewa, Analiza wybranych epizodów wysokich stężeń pyłu PM10 z lat 2013-2016. Etap I,  Epizody z lat 2013-2014, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2016
2015
 • Kobus D., Kostrzewa J. The use of spatial data processing tools for air quality assessments - practical examples, Information Systems in Management (2015) Vol. 4 (4) 251−263.
 • Kobus D., Iwanek J., Mitosek G., Kostrzewa J., Parvi R., Analiza funkcjonowania zmodernizowanej sieci pomiarów jakości powietrza wzmocnionej zakupami sprzętu w ramach projektu “Wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych z uwzględnieniem uwarunkowań prawno-organizacyjno-finansowych. Koncepcja dalszej optymalizacji funkcjonowania sieci, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2015
 • Kobus, Iwanek J., Mitosek G., Kostrzewa J., Parvi R., Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2015
 • Iwanek, Kobus D., Kostrzewa J., Mitosek G., Parvi R., Jakość powietrza w Polsce w latach 2013 - 2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska., Analogiczne dokumenty były opracowywane corocznie w latach 2005-2012
 • Iwanek, Kobus D.,, Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi ze stacji tła miejskiego za 2015 r. , Analogiczne publikacje zostały opracowane corocznie w latach 2012-2015
 • Kobus, Grabczak M., Projekt Techniczny modułu OR, Projekt Techniczny modułu OW, Projekty raportów w Business Intelligence, w zakresie danych roboczych i wyjściowych modułu OR i modułu OP; Instrukcje użytkownika modułów OR i OP, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2015
 • Iwanek, Kobus D., Mitosek G., Wytyczne do weryfikacji danych pomiarowych na potrzeby oceny rocznej i oceny pięcioletniej jakości powietrza, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2015
2014
 • Kobus D., Zaprojektowanie sposobu wizualizacji i udostępniania archiwalnych danych jakości powietrza na portalu jakości powietrza,  Praca zrealizowana na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2014
 • Kobus D. , Iwanek J., Mitosek G., Wskazówki do pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłem PM10 oraz As, Cd, Ni, Pb i BaP uwzględniające wymogi dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE oraz decyzji 2011/850/UE. Praca metodyczna opracowana w 2014 roku na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (praca zbiorowa).
 • Mitosek G., Kobus D., Iwanek. J., Wytyczne do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2013 rok zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, Dokument opracowano w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2014
2013
 • Kobus D. (i inni) Specyfikacja techniczna na dostawę Centralnego Systemu Zbierania Danych CAS/DAS dla 8 Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Praca zrealizowana na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2013
 • Kostrzewa, Kobus D., Iwanek J., Mitosek G., Parvi R., Wykorzystanie metody regresji ważonej geograficznie do szacowania rozkładów stężeń zanieczyszczeń w ocenach jakości powietrza oraz do określania ryzyka zdrowotnego ludzi, w różnych skalach przestrzennych, IOŚ-PIB, Warszawa 2013
 • Kobus, Iwanek J., Mitosek G., Kostrzewa J., Parvi R., Metodyka określania typu  i obszaru reprezentatywności przestrzennej stanowisk pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza, Praca zrealizowana w IOŚ-PIB w ramach działalności statutowej, Warszawa 2013
 • Mitosek G., Kostrzewa J., Kobus D., Iwanek J., Parvi R., Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2012. Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ wg zasad określonych w art. 89 ustawy-Prawo ochrony środowiska
 • Praca wykonana w IOŚ-PIB w 2013 roku na zlecenie GIOŚ (praca zbiorowa). Analogiczne dokumenty zostały opracowane corocznie w latach 2005-2012
 • Iwanek, Kobus D., Kostrzewa J., Mitosek G., Parvi R., Jakość powietrza w Polsce w roku 2012 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach PMŚ. Praca zrealizowana w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2013
 • Iwanek J., Kobus D., Kostrzewa J., Mitosek G., Wskaźnik średniego narażenia dla pyłu PM2,5 w Polsce w 2012 roku.Praca zrealizowana w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2013
 • Iwanek J., Kobus D., Kostrzewa, Mitosek G., Parvi R., Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w Polsce w 2012 r. Praca zrealizowana w IOŚ-PIB na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2013
2012
 • Kobus, Krzemińska D, Grabczak M., Projekt techniczny przeniesienia danych archiwalnych - meta danych, które nie zostały przeniesione lub wstępnie przeniesione w fazie testów i danych: wyników pomiarów
 • Praca wykonana przez konsorcjum IOŚ-PIB oraz Transition Technologies S.A. w 2013 roku na zlecenie GIOŚ (praca zbiorowa).
 • Kobus Przewodnik merytoryczny dla użytkownika administratora wojewódzkiego i operatora wojewódzkiego SI JPOAT2,0. Wersja wstępna, Dokument opracowany w 2013 roku na zlecenie GIOŚ.
 • Kobus Wytyczne do weryfikacji przez WIOŚ danych archiwalnych zgromadzonych w JPOAT1,5, które mają być przeniesione do SI JPOAT2,0, Dokument opracowany w 2013 roku na zlecenie GIOŚ.
 • Kobus D., Iwanek J., Mitosek G., Określenie ogólnej i szczegółowej lokalizacji stacji pomiarowej (typu AirPointer), pracującej na potrzeby oceny komunikacyjnego zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawy. Praca wykonana w IOŚ-PIB w 2012 roku na zlecenie WIOŚ w Warszawie
 • Kobus D., Skotak K. The conception of decision support system for assessment and management of ambient air quality, Information Systems in Management, 2012, Vol.1, nr 4, s.305-317
 • Kobus, Iwanek J., Mitosek G., Kostrzewa J., Parvi R. Wyznaczenie reprezentatywności przestrzennej i ludnościowej stacji pomiarowych wchodzących w skład Systemu Oceny Jakości Powietrza w woj. mazowieckim, zlokalizowanych na terenie Warszawy, Radomia i Płocka, IOŚ-PIB, Warszawa  2012. Praca wykonana w IOŚ-PIB na zlecenie WIOŚ w Warszawie.
 • Kmiecik A., Kobus D., Bednarek M., Krok P., Zamolska A.: Using INSPIRE services for reporting and Exchange o fair quality information under CAFE Directive – test bed results, 6th INSPIRE Conference, Istanbul, 26 June 2012
2011
 • Mitosek, Iwanek. J., Kobus D., Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/10/7WE, Praca wykonana w IOŚ-PIB na zlecenie GIOŚ, ze środków NFOŚiGW, Warszawa 2011
 • Kobus D.: Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza w Polsce w latach 1997-2009 z wykorzystaniem indeksu jakości powietrza, Przemysł Chemiczny, 2011, T. 90, nr 2, 200-207,
 • Kobus D.: Rozwój internetowych systemów informacyjnych dotyczących powietrza, Przemysł Chemiczny, 2011, T. 90, nr 2, s. 212-216,
2010 i starsze
 • Kmiecik A., Kobus D., Bednarek M.: Technical specification of the cafe/european data model for air quality data, Opracowanie wykonane w ramach projektu UE:  Development and demonstration of technical IT solutions for data exchange and reporting under the CAFE Directive using INSPIRE services. Intergraph Polska, Warszawa 2010
 • Iwanek, Mitosek G., Kobus D.:  Comparison of measured air pollutant concentrations collected in NRT mode with validates results transmitted to the Air Base in 2009 for selected Polish monitoring stations included in the MACC project. Dokument opracowany w IOŚ-PIB w ramach projektu MACC.
 • Kobus, Mitosek G., Iwanek J.:  Spatial representativeness of the selected Polish monitoring station included in the MACC project. Dokument opracowany w IOŚ-PIB w ramach projektu MACC.
 • Kobus, Współpraca: Iwanek J., Mitosek G., System informatyczny do przekazywania informacji o wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia przekroczeń alarmowych, dopuszczalnych lub docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza. Poziomy alarmowe v 2.0. Praca wykonana w IOŚ-PIB w 2011 roku na zlecenie GIOŚ ze środków NFOŚiGW.
 • Iwanek, Mitosek G., Kobus D. Kryteria wskazujące na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego zanieczyszczeń powietrza skutkujące koniecznością informowania kompetentnych organów, Praca wykonana w IOŚ-PIB w 2010 roku  na zlecenie GIOŚ ze środków NFOŚiGW.
 • Iwanek, Kobus D., Mitosek G.,  Analiza i ocena projektu systemu monitoringu zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim, przygotowanego przez WIOŚ w 2010 r. na podstawie wyników oceny pięcioletniej oraz opracowanie propozycji zmiany lokalizacji stacji monitoringu powietrza funkcjonujących dotychczas w Żyrardowie i w Tłuszczu. Praca wykonana w IOŚ-PIB na zlecenie WIOŚ w Warszawie.
 • Mitosek, Iwanek. J., Kobus D., Wskazówki do pięcioletniej oceny jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia: SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłem PM10 oraz As, Cd, Ni, Pb i BaP; Praca wykonana w IOŚ-PIB na zlecenie GIOŚ, Warszawa 2010
 • Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przestrzeni ostatnich lat z wykorzystaniem indeksu jakości powietrza, IOŚ-PIB Warszawa, 2010, Praca zrealizowana w Zakładzie BD w ramach działalności statutowej.
 • Systemy informacji publicznej i wspomagania decyzji w zarządzaniu środowiskiem oparte na monitoringu jakości powietrza. Badania systemów krajowych i zagranicznych na potrzeby zastosowania wybranych rozwiązań w Polsce, Praca zrealizowana w Zakładzie BD w ramach działalności statutowej.
 • Przegląd i ocena lokalizacji stacji włączonych do systemu oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim z uwzględnieniem stacji WSSE, Praca wykonana w IOŚ-PIB w 2009 roku  na zlecenie WIOŚ w Warszawie (praca zbiorowa).9p
 • Koncepcja optymalizacji sieci monitoringu powietrza wokół zakładu produkcyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku, Instytut Ochrony Środowiska 2009 r. (praca zbiorowa)
 • Śnieżek T., Degórska A., Kobus D., Prządka Z., Skośkiewicz J.. Wskazówki do oceny wstępnej zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5, Praca wykonana w IOŚ-PIB na zlecenie GIOŚ ze środków NFOŚiGW, Warszawa 2009
 • Kobus D. Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu środowiskiem i informacji publicznej oparte na monitoringu jakości powietrza, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 34, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 2008
 • Analiza wyników rocznej oceny jakości powietrza w zakresie ozonu, przekazanych przez WIOŚ, pod kątem spójności przestrzennej z dostępnymi danymi oraz kontrola spójności danych zawartych w krajowej bazie JPOAT z wynikami oceny rocznej w strefach dla: SO2, NO2, NOx, PM10, Pb, CO, C6H6, Dokument w IOŚ-PIB opracowany w 2007 roku na zlecenie GIOŚ (praca zbiorowa).
 • Kobus Specyfikacja wymagań użytkownika systemu informatycznego dotyczącego monitoringu jakości powietrza w odniesieniu do zakresu i struktury danych przetwarzanych przez system, Praca wykonana w IOŚ w 2006 roku na zlecenie GIOŚ.
 • Ocena zgodności dostawy wyposażenia automatycznych sieci monitoringu jakości powietrza w ramach kontraktu EuropeAid /116092/D/S/PL - lot 1 z wymaganiami specyfikacji technicznej, Ekspertyza zrealizowana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2004 roku
 • System informatyczny do przekazywania informacji o przekroczeniach alarmowych poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza: POZIOMY ALARMOWE v 1.0 (PA)  Praca zrealizowana w IOŚ w 2004 roku na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • Narzędzie informatyczne do udostępniania za pośrednictwem Internetu informacji o wynikach pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza i systemach pomiarowych: PAQ. Praca zrealizowana w IOŚ w 2004 roku na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 • Program ochrony środowiska Miasta Stołecznego Warszawy Rozdział 7 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego Podrozdział 7.2. Powietrze atmosferyczne.  Materiał opublikowany w roku 2004 na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (praca zbiorowa).
 • Przegląd i ocena wojewódzkich programów monitoringu zanieczyszczenia powietrza na lata 2004-2005. IOŚ Warszawa 2004. Praca zrealizowana w IOŚ w 2004 roku na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
©2024 inFAIR   All Rights Reserved  
Designed by inFAIR