AKTUALNOŚCI

NEWS
W roku 2023, jako podwykonawca Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, INFAIR wykonywał zadania na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach umowy "Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej  w 2023 roku".
 
W ramach konsorcjum z firmą Transition Technologies Systems INFAIR zrealizował I etap  projektu „Przebudowa SI JPOAT dotyczącego danych o jakości powietrza pod względem funkcjonalnym i technologicznym, w tym przeniesienie aplikacji JPOAT na nową technologię”. Celem pracy było wdrożenie nowej wersji systemu: JPOAT3,0. W ramach swoich zadań INFAIR realizował, między innymi, prace z zakresu: kierowania projektem, nadzoru merytorycznego, prowadzenia pełnej analizy merytorycznej i opracowanie projektu technicznego systemu, przebudowy i optymalizacji procesów ETL, wdrożenia raportów w technologii Microsoft Power BI na potrzeby modułu analitycznego w systemie JPOAT3,0 oraz realizacja prac gwarancyjnych dla systemu JPOAT2,0.  W roku 2024 będą trwały prace w ramach II etapu projektu.

Wspólnie z firmą Ekometria Sp. z o.o. zakończono prace dotyczące oceny wpływu realizacji projektu "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (mierzonego ekwiwalentem CO2), zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych w stosunku do stanu istniejącego oraz określenie tego wpływu zgodnie z opracowaną metodologią (w ramach umowy z Yunex Sp. z o.o.).
 
Jak co roku udzielano merytorycznego wsparcia firmie DACSYSTEM Sp. z o.o. w pracach dotyczących umowy „Wsparcie techniczne dla obsługi systemu zbierania danych DACSYSTEM Enviro" realizowanej dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących terminów i zakresów realizowanych prac można znaleźć na stronie PROJEKTY.
W 2022 roku, w konsorcjum z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, INFAIR wykonywał zadania na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach umowy "Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej  w 2022 roku".
 
Jako podwykonawca firmy Transition Technologies S.A. INFAIR kontynuował prace o różnorodnym charakterze w ramach podpisanej z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska umowy pn. na „Modyfikacja systemu informatycznego Ekoinfonet w związku z wejściem w życie Dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, której przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2019 r. - część I”. Umowa dotyczyła realizacji i wdrożenia systemu EHAŁAS-M. Główne funkcje systemu, to: rejestr instytucji - zarządzających głównymi źródłami hałasu w kraju (drogi, koleje, lotniska, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców), zobowiązanych do wykonania i sprawozdania strategicznych map hałasu, umożliwienie raportowania na poziom krajowy, gromadzenie i przetwarzanie danych identyfikujących oraz danych ze strategicznych map hałasu, w tym danych przestrzennych oraz tabelarycznych, wsparcie analizy zgromadzonych danych, m.in. poprzez wizualizację map oraz atrybutów, generowanie różnego rodzaju zestawień oraz raportów, w tym na potrzeby sprawozdawczości międzynarodowej – do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska, w formatach geopackage i xlsx. Zakres prac INFAIR obejmował, między innymi, udział w zadaniach: kierowanie projektem, wykonanie analizy biznesowej i zaprojektowanie systemu, wsparcie wdrożenia oraz opracowanie dokumentacji użytkownika systemu, przeprowadzenie webinariów i szkoleń on-line dla kilkuset użytkowników systemu, a także udzielanie wsparcia i konsultacji wielu przedstawicielom jednostek użytkujących system i przekazujących do niego dane, a także wykonawcom strategicznym map hałasu. Zamówienie było realizowane w ramach Projektu pn.: „Wzmocnienie monitoringu hałasu w zakresie opracowywania map hałasu” finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

INFAIR uczestniczył również, w ramach podwykonawstwa firmy Transition Technologies S.A., w pracach na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach umowy pn. na „Modyfikacja systemu informatycznego Ekoinfonet w związku z wejściem w życie Dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, której przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2019 r. - część II”. Prace dotyczyły budowy i wdrożenia systemu informatycznego EHAŁAS-P, służącego, między innymi,  do zarządzania informacjami o źródłach hałasu, punktach pomiarowych oraz wynikami pomiarów hałasu. Zakres prac INFAIR obejmował, między innymi, udział w zadaniach: kierowanie projektem, udział w analizie biznesowej i zaprojektowaniu systemu oraz wsparcie wdrożenia systemu. Zamówienie było realizowane w ramach Projektu pn.: „Wzmocnienie monitoringu hałasu w zakresie opracowywania map hałasu” finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

Kolejnym projektem, związanym z przetwarzaniem i zarządzaniem danymi dotyczącymi hałasu, w którym w roku 2022 uczestniczył INFAIR, była „Weryfikacja strategicznych map hałasu”. Projekt był realizowany przez konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz Transition Techniologies S.A. na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  W ramach projektu INFAIR, między innymi, udzielał wsparcia w pracach związanych z zarządzaniem projektem oraz wykonywaniem projektów narzędzi do przetwarzania i analizy danych i realizacją tych narzędzi. Uczestniczyliśmy również w prowadzeniu tych analiz i opracowywaniu ich wyników.

Kontynuowano prace dotyczące oceny wpływu realizacji projektu "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (mierzonego ekwiwalentem CO2), zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych w stosunku do stanu istniejącego oraz określenie tego wpływu zgodnie z opracowaną metodologią (w ramach umowy z Siemens Mobility Sp. z o.o., a następnie z Yunex Sp. z o.o.).

Udzielano merytorycznego wsparcia firmie DACSYSTEM Sp. z o.o. w pracach dotyczących umowy „Wsparcie techniczne dla obsługi systemu zbierania danych DACSYSTEM Enviro" realizowanej dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących terminów i zakresów realizowanych prac można znaleźć na stronie PROJEKTY.
W roku 2021 ponownie, wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, INFAIR wykonywał różnorodne zadania na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach umowy"Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej  w 2021 roku".

Kontynuowano prace dotyczące oceny wpływu realizacji projektu "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (mierzonego ekwiwalentem CO2), zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych w stosunku do stanu istniejącego oraz określenie tego wpływu zgodnie z opracowaną metodologią (w ramach umowy z Siemens Mobility Sp. z o.o., a następnie z Yunex Sp. z o.o.).

Udzielano merytorycznego wsparcia firmie DACSYSTEM Sp. z o.o. w pracach dotyczących umowy „Wsparcie techniczne dla obsługi systemu zbierania danych DACSYSTEM Enviro" realizowanej dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Kontynuowano również zadania w ramach umowy z firmą EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. obejmującej przygotowanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz odwołań zgłoszonych w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część I: Środowisko.

W ramach konsorcjum z firmą Transition Technologies S.A. INFAIR realizował umowę podpisaną z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, obejmującą "Modyfikację bazy JPOAT2,0 w latach 2020 - 2021".

We współpracy z zespołem ekspertów wykonano na rzecz Gminy Michałowice pracę pt. "Analiza i diagnoza stanu zastanego wraz z analizą SWOT oraz rekomendacjami strategicznymi dla gminy Michałowice".
 
Jako podwykonawca firmy Transition Technologies S.A. INFAIR wykonywał prace o różnorodnym charakterze w ramach podpisanej z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska umowy pn. na „Modyfikacja systemu informatycznego Ekoinfonet w związku z wejściem w życie Dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, której przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2019 r. część I”. Umowa dotyczyła realizacji i wdrożenia systemu EHAŁAS-M. Główne funkcje systemu, to: rejestr instytucji - zarządzających głównymi źródłami hałasu w kraju (drogi, koleje, lotniska, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców), zobowiązanych do wykonania i sprawozdania strategicznych map hałasu, umożliwienie raportowania na poziom krajowy, gromadzenie i przetwarzanie danych identyfikujących oraz danych ze strategicznych map hałasu, w tym danych przestrzennych oraz tabelarycznych, wsparcie analizy zgromadzonych danych, m.in. poprzez wizualizację map oraz atrybutów, generowanie różnego rodzaju zestawień oraz raportów, w tym na potrzeby sprawozdawczości międzynarodowej – do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska, w formatach geopackage i xlsx. Zakres prac INFAIR obejmował, między innymi, udział w zadaniach: kierowanie projektem, wykonanie analizy biznesowej i zaprojektowanie systemu, wsparcie wdrożenia oraz opracowanie dokumentacji użytkownika systemu, przeprowadzenie webinariów i szkoleń on-line dla kilkuset użytkowników systemu, a także udzielanie wsparcia i konsultacji wielu przedstawicielom jednostek użytkujących system i przekazujących do niego dane, a także wykonawcom strategicznym map hałasu. Zamówienie było realizowane w ramach Projektu pn.: „Wzmocnienie monitoringu hałasu w zakresie opracowywania map hałasu” finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach II Osi Priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.

Jednym z zadań wykonanych w roku 2021, było również Przygotowanie koncepcji przebudowy SI JPOAT dotyczącego danych o jakości powietrza pod względem funkcjonalnym i technologicznym, w tym przeniesienie aplikacji JPOAT na nową technologię”. Praca ta została zrealizowana na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a firma INFAIR uczestniczyła w niech w charakterze podwykonawcy Transition Technologies S.A.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących terminów i zakresów realizowanych prac można znaleźć na stronie PROJEKTY.
W roku 2020 wspólnie z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym INFAIR realizował szereg zadań na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach projektu "Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej  w 2020 roku".

Ponadto rozpoczęto realizację prac na rzecz firmy Siemens Mobility Sp. z o.o. w ramach umowy dotyczącej opracowania metodologii oceny wpływu realizacji projektu "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (mierzonego ekwiwalentem CO2), zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych w stosunku do stanu istniejącego oraz określenie tego wpływu zgodnie z opracowaną metodologią. Przy wykonywaniu tych prac INFAIR współpracował z firmą Ekometria Sp. z o.o. oraz Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk.

W dalszym ciągu udzielano merytorycznego wsparcia firmie DACSYSTEM Sp. z o.o. w pracach dotyczących umowy „Wsparcie techniczne dla obsługi systemu zbierania danych DACSYSTEM Enviro" realizowanej dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponadto wspierano firmę Tetabit Sp. z o.o. przy zawarciu umowy dotyczącej dostawy stacji pogodowej oraz profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych wraz z oprogramowaniem oraz podłączeniem, konfiguracją i uruchomieniem urządzeń, w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”.

INFAIR przystąpił również do prac (zakończonych w roku 2021) w ramach umowy z firmą EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. obejmującej przygotowanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz odwołań zgłoszonych w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 – Część I: Środowisko.

W ramach konsorcjum z firmą Transition Technologies S.A. pozyskano zamówienie publiczne dotyczące realizacji w latach 2020 - 2021 prac dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, obejmujących modyfikację bazy JPOAT2,0.

Podpisano również umowę z Gminą Michałowice na wykonanie pracy pt. "Analiza i diagnoza stanu zastanego wraz z analizą SWOT oraz rekomendacjami strategicznymi dla gminy Michałowice" oraz rozpoczęto prace w tym zakresie.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie PROJEKTY.
W roku 2019 firma inFAIR kontynuowała działalność, realizując projekty i prace związane z jakością powietrza atmosferycznego, dla różnych instytucji i firm, np. Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, Transition Technologies S.A., DACSYSTEM Sp z.o.o., FAR DATA Sp. z o.o. sp. komandytowa.

Ponadto, wspólnie z zespołami ekspertów, wykonamo prace związane z takimi zagadnieniami, jak rozwój regionalny i lokalny, gospodarka przestrzenna czy programy rewitalizacji, dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi.

Więcej informacji na temat wykonanych prac i ich zakresu można znaleźć na stronie PROJEKTY.
28.11.2019 r.
Właśnie rozpoczęło się w Bratysławie EU Clean Air Forum, zorganizowane przez Komisję Europejską https://lnkd.in/dK4Jygp
26.11.2019 r.W Bratysławie rozpoczęły się 24. Warsztaty EIONET (Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska) dotyczące oceny i zarządzania jakością powietrza, zorganizowane przez Europejską Agencję Środowiska. Przedmiotem prezentacji i dyskusji będą, między innymi, bieżące i planowane prace dotyczące monitoringu i ocen, zagadnienia dotyczące pomiarów, analizy i modelowania zanieczyszczenia powietrza, a także działania prowadzące do redukcji stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. Przedstawiciel inFAIR uczestniczy w spotkaniu, razem z reprezentantem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. inFAIR jest zaangażowany, we współpracy z IOŚ-PIB, w wykonywanie analiz i ocen jakości powietrza w Polsce, opracowywanie krajowych raportów, a także przygotowywanie informacji na potrzeby sprawozdawczości międzynarodowej - do EAŚ oraz Komisji Europejskiej. We współpracy z firmą Transition Technologies S.A. inFAIR uczestniczył w budowie i rozwoju krajowego systemu informatycznego wykorzystywanego przez GIOŚ do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących jakości powietrza, w tym rozwoju narzędzi analizy i raportowania danych, opartych na systemie Oracle Business Intelligence.

inFAIR współorganizuje z Polskim Stowarzyszeniem Informatyki Środowiska, Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym oraz Wydziałem Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i CZIiTT PW drugą edycję Konferencji Naukowo-Technicznej "Technologie informatyczne w ochronie i kształtowaniu środowiska”.
Odbędzie się ona w Warszawie w dniu 14 czerwca 2018 roku.

Głównym celem Konferencji jest zaprezentowanie najnowszych rozwiązań z zakresu projektowania, wdrażania i użytkowania systemów informatycznych wykorzystywanych na potrzeby ochrony i zarządzania środowiskiem. Konferencja stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami i teoretykami. Jest ona skierowana głównie do przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, instytucji administracji publicznej oraz sektora dostawców innowacyjnych usług i rozwiązań technologicznych.

Image
Image
Zakres tematyczny Konferencji obejmuje, między innymi, następujące zagadnienia:
  • systemy informatyczne w zarządzaniu środowiskiem,
  • informatyka w monitoringu środowiska i udostępnianiu informacji o jakości środowiska,
  • systemy informacji przestrzennej,
  • inteligentne miasta i zrównoważony rozwój,
  • metody statystyczne, modelowanie i prognozowanie procesów zachodzących w środowisku,
  • rozwiązania informatyczne w ocenie ryzyka zdrowotnego związanego z jakością środowiska,
  • systemy informatyczne wykorzystywane dla podnoszenia efektywności energetycznej,
  • informatyka w procesach adaptacji do zmian klimatu,
  • Business Intelligence i Data Minig w ochronie środowiska.
Więcej informacji na temat tego wydarzenia można naleźć na stronie Polskiego Stowarzyszenia Informatyki Środowiska: http://www.psis.org.pl/index.php/m-konferencje
inFAIR with the Polish Environmental Informatics Society, the Institute of Environmental Protection - National Research Institute and the Department of Building Installations, Hydrotechnics and Environmental Engineering of the Warsaw University of Technology co-organize the second edition of the  Conference "Information Technology in Environmental Protection and Management".
It will take place in Warsaw on June 14 2018.

The main goal of the conference is to present the solutions in the field of design, implementation and use of information systems for environmental protection and management. The conference is a platform for exchanging experiences between practitioners and theoreticians. It is addressed mainly to representatives of scientific and research units, public administration institutions and the sector of suppliers of innovative services and technological solutions.

More information about this event can be found on the website of the Polish Environmental Informatics Society: http://www.psis.org.pl/index.php/m-konferencje
Image
©2024 inFAIR   All Rights Reserved  
Designed by inFAIR