DOŚWIADCZENIE

EXPERIENCE

INFAIR Sp. z o.o. bazuje na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu (od 2000 roku) związanym z monitoringiem i oceną jakości powietrza atmosferycznego, a także projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych oraz analizami i pracami dotyczącymi ochrony środowiska i implementacji rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym i regionalnym. Zostało ono zdobyte w ramach pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym (IOŚ-PIB), w tym na stanowisku Kierownika Zakładu Ocen i Analiz Jakości Powietrza i w firmie INFAIR Dominik Kobus.
Aktualnie doświadczenie jest zdobywane, między innymi, poprzez wykonywanie prac opisanych w dziale PROJEKTY.
W realizacji działań INFAIR korzysta również z wiedzy i doświadczenia współpracujących ekspertów i specjalistów.
Przykłady projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych zrealizowanych przed powstaniem inFAIR:

 • Przetwarzanie i analiza danych dotyczących jakości powietrza w skali lokalnej, regionalnej oraz krajowej; udział w opracowywaniu raportów krajowych oraz wykonywanych na potrzeby sprawozdawczości międzynarodowej, w tym do organów Unii Europejskiej.
Image
Image
 • Współpraca z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.
 • Pełnienie roli Krajowego Centrum Referencyjnego ds. Jakości Powietrza do współpracy z Europejską Agencją Środowiska.
 • Analizy oraz opracowywanie projektów rozwoju i optymalizacji regionalnych, lokalnych i zakładowych systemów monitoringu jakości powietrza.
 • Określanie lokalizacji stacji pomiarowych zgodnie z obowiązującymi zasadami i regulacjami prawnymi.
 • Wykonanie koncepcji, projektów oraz udział w pracach implementacyjnych i wdrożeniowych aplikacji i systemów informatycznych, w tym krajowej bazy danych monitoringu jakości powietrza (JPOAT2,0) pracującej w ramach Systemu Informatycznego Inspekcji ochrony Środowiska EKOINFONET.
 • Udział w pracach związanych z rozwojem SI JPOAT2,0, w tym wdrożeniem funkcjonalności zarządzania wynikami ocen jakości powietrza oraz raportowania informacji do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Środowiska.
 • Udział w pracach związanych z projektowaniem, budową, uruchomieniem i eksploatacją sieci monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim.
 • Realizacja prac naukowo-badawczych dotyczących np. systemów wspomagania decyzji w zarządzaniu jakością powietrza, systemów informowania społeczeństwa, reprezentatywności stanowisk pomiarowych w monitoringu jakości powietrza, wykorzystania metod regresji ważonej geograficznie w modelowaniu jakości powietrza.
 • Autorstwo licznych publikacji, opracowań oraz dokumentów metodycznych i technicznych w zakresie monitoringu i oceny jakości powietrza oraz wykorzystania systemów IT na potrzeby zarządzania środowiskiem.
 • Udział w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych, np.:
  • CLIMCITIES „CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES”
  • SEFIRA "Socio-Economic implications For Individual Responses to Air pollution policies in EU +27",
  • MACC "Monitoring Atmospheric Composition & Climate",
  • GEMS "Global and regional Earth-system Monitoring using Satellite and in situ data"
  • ”Development and demonstration of technical IT solutions for data exchange and reporting under the CAFE Directive using INSPIRE services”.
Image
Image
 • Opracowanie koncepcji i projektów oraz udział we wdrożeniach internetowych systemów informowania społeczeństwa o jakości powietrza.
 • Opracowywanie planów adaptacji miast do zmian klimatu, w tym kierowanie zespołem opracowującym „Strategię Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Ostrołęki”.
 • Prowadzenie licznych szkoleń i warsztatów dotyczących monitoringu i ocen jakości powietrza oraz wykorzystania systemów informatycznych.
 • Udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach dotyczących zarządzania jakością powietrza oraz systemów informatycznych.
 • Merytoryczny nadzór nad pracą krajowego systemu gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących jakości powietrza.
 • Opracowywanie specyfikacji lokalnych systemów gromadzenia danych z sieci monitoringu powietrza.
 • Udział w pracach związanych z wykonywaniem i analizą inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz modelowaniem jakości powietrza.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami (certyfikaty PRINCE2, AGILE PM Foundation, AGILE BA Foundation).
The strength of the inFAIR has based on a long-term experience (since 2000) in air quality monitoring and assessment, design and implementation of IT systems. It was gained while work in the Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection in Warsaw and the Institute of Environmental Protection - National Research Institute (IOŚ-PIB), including on the position of the Head of the Air Quality Assessment Department.
Currently, additional experience is gained, among others, by carrying out the work described in the PROJECTS section.
InFAIR also uses the knowledge and experience of cooperating experts and specialists to implement its activities.

The examples of scientific-research, development  and implementation projects performed before starting inFAIR activity:
 • Processing and analysis of air quality data on a local, regional and national scale;  preparation of the national and internetional reports, including reports to European Union bodies.
 • Cooperation with the Chief Inspectorate for Environmental Protection.
 • Acting as the National Reference Center for Air Quality for cooperation with the European Environment Agency.
Image
Image
 • Analysis and preparation of the development projects for optimization of regional, local and company air quality monitoring systems.
 • Location of the measurement stations in accordance with the applicable rules and regulations.
 • Development of concepts, projects and participation in the implementation of software and IT systems, including the national air quality monitoring database (JPOAT2,0) operating within the framework of the Environmental Protection Inspection IT System EKOINFONET.
 • Development of JPOAT2,0, including the implementation of the functionality of reporting information to the European Commission and the European Environment Agency.
 • Development of projects and participation in the implementation of internet public information systems.
 • Participation in works related to design, construction and operation of the regional air quality monitoring network in the Mazowieckie voivodship.
 • Research works concerning air quality, for example, decision support systems in air quality management, public information systems, representativeness of measurement stations in air quality monitoring, use of geographically weighted regression methods in air quality modeling.
 • Authorship of numerous publications, studies and methodical and technical documents in the field of air quality monitoring and assessment and the use of IT systems for the needs of environmental management.
 • Participation in international scientific and research projects, e.g.
  • CLIMCITIES "CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES"
  • SEFIRA "Socio-Economic implications for Individual Responses to Air pollution policies in EU +27",
  • MACC "Monitoring Atmospheric Composition & Climate",
  • GEMS "Global and regional Earth-system Monitoring using Satellite and in situ data"
  • "CAFE Directive using INSPIRE services".
Image
Image
 • Adaptation of the cities to climate change, including managing a team developing the "Strategy for Adaptation to Climate Change for the City of Ostrołęka".
 • Leading numerous trainings and workshops on air quality monitoring and assessing and the use of IT systems.
 • Participation in conferences, seminars, workshops and trainings on air quality management and information systems.
 • Substantial supervision of the operation of the national system for collecting and processing of air quality data.
 • Development of specifications for local data collection systems from the air monitoring network.
 • Implementation and analysis of the air pollution emission inventory and air quality modeling.
 • Experience in project management (PRINCE2, AGILE PM Foundation, AGILE BA Foundation certificates).
©2024 inFAIR   All Rights Reserved  
Designed by inFAIR