DZIAŁALNOŚĆ

ACTIVITY

Prezentacja dotycząca działalności firm
 
DACSYSTEM oraz INFAIR

Naciśnięcie obrazka lub poniższego przycisku pozwala na pobranie pliku PDF z prezentacją dotyczącą działalności współpracujących firm DACSYSTEM oraz INFAIR. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją.
Pobierz

ANALIZA I OCENA JAKOŚCI POWIETRZA

inFAIR oferuje wykonanie prac związanych z monitoringiem i ocenami jakości powietrza oraz zarządzaniem jakością powietrza na poziomie lokalnym (przedsiębiorstwa, miasta, gminy, powiaty), regionalnym (województwa, regiony) oraz krajowym. Oferujemy współpracę jednostkom administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, instytucjom naukowo-badawczym, przedsiębiorstwom technologicznym itp. W zakresie oferowanych prac mieszczą się:

 • Projektowanie, analiza i ocena sieci monitoringu jakości powietrza; określanie lokalizacji stacji pomiarowych.
 • Gromadzenie, przetwarzanie, opracowywanie i analiza wyników pomiarów stężenia zanieczyszczeń powietrza.
 • Opracowywanie raportów i innych materiałów związanych z jakością powietrza.
 • Wsparcie realizacji ocen jakości powietrza zgodnie z obowiązującym prawodawstwem polskim oraz Unii Europejskiej.
 • Prace związane z inwentaryzacją źródeł emisji zanieczyszczenia powietrza.
Image
Image
 • Analizy i oceny z wykorzystaniem modelowania matematycznego oraz Systemów Informacji Przestrzennej.
 • Projektowanie i wdrażanie systemów informacyjnych oraz geoportali związanych z jakością powietrza.
 • Projektowanie i nadzorowanie kampanii informacyjnych związanych z jakością powietrza, oddziaływaniem zanieczyszczenia powietrza na zdrowie, promocji zachowań proekologicznych itp.
 • Prowadzenie szkoleń i konsultacji z zakresu monitoringu i ocen jakości powietrza.
 • Udział w projektach naukowo-badawczych związanych z ocenami i zarządzaniem jakością powietrza.
Jesteśmy otwarci na podjęcie współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami w zakresie szeroko rozumianych analiz i działań związanych z jakością powietrza oraz innych obszarów ochrony środowiska.

SYSTEMY IT W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Oferujemy wsparcie w pracach dotyczących projektowania, budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych, w szczególności wykorzystywanych na potrzeby kontroli, oceny oraz zarządzania jakością środowiska, a także przetwarzania i udostępniania informacji o środowisku oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Przykładowe działania objęte zakresem oferowanych prac:
 • Analiza potrzeb w zakresie budowy systemów informatycznych.
 • Analiza biznesowa procesów objętych funkcjonalnością projektowanego systemu informatycznego.
 • Analiza i specyfikowanie  wymagań użytkowników systemów informatycznych.
 • Opracowywanie koncepcji, zakresu informacyjnego, funkcjonalności, interfejsów użytkownika i projektów implementacyjnych systemów.
 • Wsparcie wdrażania systemów informatycznych do pracy w warunkach polskich.
Image
Image
 • Wsparcie firm informatycznych, producentów oprogramowania oraz urządzeń w realizacji projektów związanych z budową i wdrażaniem systemów informatycznych w obszarze ochrony środowiska.
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej oraz użytkowej dla systemów informatycznych.
 • Projektowanie i budowa serwisów internetowych (nie tylko w zakresie tematycznym ochrony środowiska).
 • Prowadzenie szkoleń i konsultacji z zakresu użytkowania systemów informatycznych.
 • Udział w projektach naukowo-badawczych związanych z rozwojem systemów IT w obszarze ochrony środowiska.

Jesteśmy otwarci na współpracę przy realizacji różnego typu systemów informatycznych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

IMPLEMENTOWANIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

Prace badawcze i wdrożeniowe, opracowania i analizy związane z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym i regionalnym.
 • Prace związane z wdrażaniem idei i technologii Smart City.
 • Opracowania dla jednostek samorządowych dotyczące polityki rozwoju regionalnego i lokalnego.
 • Prace dotyczące gospodarki przestrzennej, rewitalizacji i adaptacji do zmian klimatu.
 • Analizy związane z zarządzaniem ochroną środowiska.
Image

KONSULTING I WSPARCIE PROJEKTÓW

Oferujemy doradztwo w pracach dotyczących projektów informatycznych (oraz innych przedsięwzięć) związanych z ochroną środowiska na wszystkich etapach ich realizacji:
 • Analiza potrzeb w zakresie realizacji projektów.
 • Udział w konsultacjach oraz analizach prowadzonych z odbiorcami i użytkownikami projektowanych systemów informatycznych.
 • Analiza rynku i pozyskiwanie nabywców systemów.
 • Zarządzanie realizacją projektów.
 • Udział w pracach wdrożeniowych.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem systemów informatycznych.
Image

AIR QUALITY ASSESSMENT

 
inFAIR offers services concerning the air quality monitoring and assessment and air quality management at the local level (companies, cities, municipalities, counties), regional (voivodships, regions) and national. We offer cooperation with local and governmental administration units, private companies, non-governmental organizations, scientific and research institutions, technology business, and others. The scope of the service includes:
 • Design, analysis and evaluation of air quality monitoring networks; locating of measurement stations.
 • Collection, processing and analysis of the air pollution measurements results.
 • Reporting and other preparation of other documents related to air quality.
 • Support of the implementation of air quality assessments in accordance with the Polish and European legislation.
 • Inventories of air pollution emission sources.
Image
Image
 • Mathematical modeling and Spatial Information Systems of air quality issues.
 • Design and implementation of information systems and geoportals related to air quality.
 • Design and management of information campaigns related to air quality, the impact of air pollution on health, promotion of pro-ecological behavior
 • Training and consulting in the field of monitoring and assessing of air quality.
 • Support in scientific and research projects related to the assessment and management of air quality.
We are open to cooperation with institutions in the fields related to air quality and other areas of environmental protection.

IT SYSTEMS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION

 
We offer support and services related to the design, construction, implementation and development of information systems. It concerns in particular the systems for the control, assessment and management of the environment, sharing of environmental information and implementation of sustainable development principles. There are some examples of activities covered by the scope of the offered services:
 • Analysis of the needs of building information systems.
 • Analysis of business processes in organisations.
 • Analysis and specification of IT system users' requirements.
 • Designing the systems' concepts, information scope, functionality, users interface and implementation projects.
Image
Image
 • Support of the implementation of IT systems to work in Polish conditions.
 • Support of IT companies, software and devices producers in the projects related to implementation of the systems in the area of ​​environmental protection.
 • Technical and functional documentation for IT systems.
 • Websites designing.
 • Trainings and consulting in the information systems.
 • Participation in research and development projects related to the development of IT systems in the area of ​​environmental protection.

We are open to cooperation in the implementation of various types of IT systems and innovative technological and organizational solutions.

CONSULTING AND PROJECT SUPPORT

 
Image
We offer support, advice services and consulting in IT projects (and other projects) related to environmental protection at all implementation stages, e.g.:
 • Analysis of needs of the projects implementation.
 • Consultations and analyzes for recipients and users of designed information systems.
 • Market analysis and acquiring potetntial systems' buyers.
 • Project implementation management.
 • Participation in implementation works.
 • Supervision over the functioning and development of IT systems.
Źródłem ilustracyjnych map i wykresów są, między innymi, opracowania wykonane w Instytucie Ochrony Środowiska - Państwowym Instytucie Badawczym
©2024 inFAIR   All Rights Reserved  
Designed by inFAIR