AKTUALNE I ZREALIZOWANE PROJEKTY


CURRENT AND COMPLETED PROJECTS

Nazwa projektu:

Przebudowa SI JPOAT dotyczącego danych o jakości powietrza pod względem funkcjonalnym i technologicznym, w tym przeniesienie aplikacji JPOAT na nową technologię

Zamawiający:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

luty 2023 - listopad 2023 (I etap)
grudzień 2023 - listopad 2024 (II etap)

Wykonawcy:

Transition Technologies Systems
Image
INFAIR Dominik Kobus (konsorcjum)
Image
Zakres prac zrealizowanych przez INFAIR obejmował, między innymi:
 • Udział w zaprojektowaniu, wdrożeniu i uruchomieniu Systemu Informatycznego JPOAT 3,0
 • Usługa koordynacji prac merytorycznych i technicznych, pełnienie roli Projekt Managera oraz głównego analityka w projekcie
 • Opracowanie harmonogramu prac, w tym wdrażania poszczególnych funkcjonalności systemu oraz działań związanych z instalacją i uruchomieniem systemu w środowisku produkcyjnym
 • Opracowanie projektu technicznego Systemu, w tym projektu interfejsu użytkownika oraz funkcjonalnego aplikacji użytkownika oraz projektu funkcjonalnego zmodyfikowanych procesów ETL i raportów Business Intelligence
 • Udział we wdrożeniu SI JPOAT 3,0 zgodnie z harmonogramem prac i projektem technicznym, w tym testowanie Systemu
 • Przegląd i optymalizacja istniejących raportów Oracle BI
 • Udział w migracji części analitycznej SI JPOAT w zakresie raportów (funkcjonujących w oparciu o rozwiązanie BI Oracle) na nową technologię - Microsoft Power BI
 • Aktualizacja narzędzi do generowania raportów XML w ramach e-Raportowania
 • Bieżący serwis SI JPOAT2,0 oraz wsparcie i konsultacje telefoniczne
 • Wykonanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji SI JPOAT 3,0, w tym podręczników użytkownika i przewodnika merytorycznego dla użytkownika JPOAT 3,0
 • Organizacja i przeprowadzenie szkolenia informatycznego w zakresie obsługi SI JPOAT 3,0 dla pracowników GIOŚ
Nazwa projektu:
Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2023 roku.

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

marzec 2023 - grudzień 2023

Wykonawcy:

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Image
INFAIR Dominik Kobus (podwykonawca)
Image
Zakres realizowanych prac obejmował, między innymi:
 • Zestawienie i podsumowanie wyników rocznej oceny jakości powietrza w strefach (zdefiniowanych w art. 87 ustawy), w skali kraju, na podstawie wyników klasyfikacji dokonanej na poziomie województw według danych za rok 2022 zgodnie z art. 89 ustawy i opracowanie zbiorczego raportu krajowego z oceny rocznej za 2022 rok
 • Przetworzenie zbiorów danych o jakości powietrza za rok 2022 zgodnie z wymaganiami decyzji 2011/850/UE i wykonanie spójnych ze sobą raportów w postaci XML/GML w zakresie zał. II decyzji 2011/850/UE
 • Przetworzenie danych dla potrzeb raportu dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczącego jakości powietrza na potrzeby realizacji zadań Zamawiającego zgodnie z wymaganiami „Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022”
 • Zapewnienie danych za 2022 r. na Geoportal Zamawiającego INSPIRE i Portal jakości powietrza GIOŚ
 • Analiza materiałów opracowywanych przez Europejską Agencję Środowiska (EAŚ), inne organy UE i WHO, dotyczących zagadnień monitoringu i ocen jakości powietrza, opracowywanie opinii i uwag.
 • Przetworzenie zbiorów danych w zakresie planowanego systemu oceny jakości powietrza na rok 2024 zgodnie z wymaganiami decyzji 2011/850/UE i wykonanie spójnych ze sobą raportów w postaci XML/GML
 • Przetworzenie danych i opracowanie raportu pt. „Jakość powietrza w Polsce za rok 2022 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
 • Przygotowanie raportu problemowego na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w roku 2022
 • Aktualizacja wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza za 2023 r.
 • Przetworzenie i przygotowanie meta danych o stacjach i wyników pomiarów za 2022 r. do przekazania przez Zamawiającego do Głównego Inspektora Sanitarnego
 • Wsparcie administratora krajowego krajowej bazy danych JPOAT 2,0
 • Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników GIOŚ w zakresie wykorzystania wyników pomiarów, modelowania matematycznego oraz szacowania na potrzeby ocen jakości powietrza i informowania społeczeństwa oraz wykonania rocznej oceny jakości powietrza
Nazwa projektu:

Weryfikacja strategicznych map hałasu

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

maj 2022 - listopad 2022

Wykonawcy:

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Image
Transition Technologies Systems (konsorcjum)
Image
INFAIR Dominik Kobus (podwykonawca)
Image
Zakres prac zrealizowanych przez INFAIR obejmował, między innymi:
 • Udział w opracowaniu koncepcji i projektów narzędzi informatycznych wykorzystywanych na potrzeby przetwarzania danych i weryfikacji strategicznych map hałasu
 • Udział w wykonywaniu manualnych testów opracowanych narzędzi informatycznych służących do weryfikacji strategicznych map hałasu i opracowywanie uwag oraz zaleceń wynikających z testów
 • Udział w opracowaniu narzędzi opartych o rozwiązania Business Intelligence na potrzeby realizacji prac związanych z weryfikacją strategicznych map hałasu
 • Udział w analizie raportów ze strategicznych map hałasu wygenerowanych na potrzeby sprawozdawczości do Komisji Europejskiej
 • Wsparcie merytoryczne zespołu TT ST w pracach weryfikacyjnych
Nazwa projektu:

Modyfikacja systemu informatycznego Ekoinfonet w związku z wejściem w życie Dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, której przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2019 r. - część II

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

luty 2022 - październik 2022

Wykonawcy:

Transition Technologies S.A.
Image
Transition Technologies Systems
Image
GIS Partner Sp. z o.o. (konsorcjum)
Image
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (podwykonawca)
Image
INFAIR Dominik Kobus (podwykonawca)
Image
Zakres prac zrealizowanych przez INFAIR obejmował, między innymi:
 • Udział w zaprojektowaniu, wdrożeniu i uruchomieniu Systemu EHAŁAS-P
 • Zarządzanie projektem, w tym personelem Transition Technologies Systems i Transition Technologies S.A. jako przedstawiciel TT ST i TT S.A.  podczas realizacji projektu
 • Wsparcie TT ST i TT S.A. oraz koordynacja prac zespołu TT ST i TT S.A. (i ich podwykonawców) związanych z realizacją projektu, w tym koordynacja niezbędnych uzgodnień z GIOŚ
 • Udział we wsparciu merytorycznym w opracowaniu projektu technicznego oraz  udział w procesie analizy wymagań Systemu, w tym ich opisywaniu
 • Udział w implementacji, wdrożeniu i testowaniu Systemu
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji Systemu
 • Udział w przygotowaniu i realizacji szkoleń użytkowników Systemu
Nazwa projektu:
Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2022 roku.

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

kwiecień 2022 - grudzień 2022

Wykonawcy (konsorcjum):

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Image
INFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres realizowanych prac obejmował, między innymi:
 • Aktualizacja „Wskazówek do odejmowania udziału źródeł naturalnych i posypywania dróg piaskiem i solą w ocenach jakości powietrza na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej”
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowywania i przetwarzania map rozkładów stężeń zanieczyszczeń w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, SO2, NO2 NOx, ozonu i benzo(a)pirenu w pyle PM10.
 • Zestawienie i podsumowanie wyników rocznej oceny jakości powietrza w strefach (zdefiniowanych w art. 87 ustawy), w skali kraju, na podstawie wyników klasyfikacji dokonanej na poziomie województw według danych za rok 2021 zgodnie z art. 89 ustawy i opracowanie zbiorczego raportu krajowego z oceny rocznej za 2021 rok
 • Przetworzenie zbiorów danych o jakości powietrza za rok 2021 zgodnie z wymaganiami decyzji 2011/850/UE i wykonanie spójnych ze sobą raportów w postaci XML/GML w zakresie zał. II decyzji 2011/850/UE.
 • Przetworzenie danych dla potrzeb raportu dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczącego jakości powietrza na potrzeby realizacji zadań Zamawiającego zgodnie z wymaganiami „Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021”
 • Analiza merytoryczna danych w zakresie ozonu i pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 za rok 2022 zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2008/50/WE i prawa krajowego, na podstawie danych zawartych w bazie danych JPOAT2,0, w tym w module Poziomy Alarmowe JPOAT2,0
 • Zapewnienie danych za 2021 r. na Geoportal Zamawiającego INSPIRE i Portal jakości powietrza GIOŚ
 • Analiza materiałów opracowywanych przez Europejską Agencję Środowiska (EAŚ), inne organy UE i WHO, dotyczących zagadnień monitoringu i ocen jakości powietrza, opracowywanie opinii i uwag.
 • Przetworzenie zbiorów danych w zakresie planowanego systemu oceny jakości powietrza na rok 2023 zgodnie z wymaganiami decyzji 2011/850/UE i wykonanie spójnych ze sobą raportów w postaci XML/GML
 • Przetworzenie danych i opracowanie raportu pt. „Jakość powietrza w Polsce za rok 2021 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
 • Przygotowanie raportu problemowego na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w roku 2021
 • Aktualizacja wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza za 2022 r.
 • Przetworzenie i przygotowanie meta danych o stacjach i wyników pomiarów za 2021 r. do przekazania przez Zamawiającego do Głównego Inspektora Sanitarnego
 • Wsparcie administratora krajowego krajowej bazy danych JPOAT 2,0
 • Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników GIOŚ w zakresie wykorzystania wyników pomiarów, modelowania matematycznego oraz szacowania na potrzeby ocen jakości powietrza i informowania społeczeństwa oraz wykonania rocznej oceny jakości powietrza
Nazwa projektu:

Modyfikacja systemu informatycznego Ekoinfonet w związku z wejściem w życie Dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, której przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2019 r. - część I

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

marzec 2021 - maj 2022

Wykonawcy:

Transition Technologies S.A.
Image
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (konsorcjum)
Image
INFAIR Dominik Kobus (podwykonawca)
Image
Zakres prac zrealizowanych przez INFAIR obejmował, między innymi:
 • Udział w zaprojektowaniu, wdrożeniu i uruchomieniu Systemu EHAŁAS-M
 • Usługa koordynacji prac merytorycznych i technicznych wykonywanych przez Wykonawcę i jego podwykonawców oraz IOŚ-PIB, pełnienie roli Projekt Managera oraz głównego analityka
 • Udział w opracowaniu Planu Projektu
 • Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach dotyczących realizacji projektu
 • Udział w rozmowach z Zamawiającym i udzielanie mu wyjaśnień oraz informacji dotyczących realizacji projektu
 • Udział w opracowaniu dokumentacji powdrożeniowej systemu oraz podręczników użytkownika Systemu
 • Udział w pracach organizacyjnych dotyczących usług szkoleniowych wykonywanych przez IOŚ-PIB oraz TT S.A. na rzecz GIOŚ
 • Udział w opracowaniu materiałów szkoleniowych
 • Uczestnictwo w szkoleniach wykonywanych przez IOŚ-PIB
 • Udział w opracowaniu dokumentacji poszkoleniowych
 • Udział i koordynacja prac związanych z opracowaniem projektu Systemu EHAŁAS-M, będącego przedmiotem Umowy
 • Udział i koordynacja prac w zakresie analiziy potrzeb użytkownika Systemu i modelowaniu jego architektury oraz funkcjonalności
 • Udział w uzgodnieniach z GIOŚ dotyczących projektu Systemu
 • Udział i koordynacja prac w zakresie opracowania projektu systemu, w tym jego funkcjonalności oraz interfejsu użytkownika
 • Udział w przeprowadzeniu testów Systemu będącego przedmiotem Umowy głównej
 • Udział w opracowaniu planu testów Systemu
 • Udział w przeprowadzeniu testów Systemu
 • Udział w opracowaniu dokumentacji wyników testowania
 • Uczestnictwo w udzielaniu Zamawiającemu wyjaśnień i informacji związanych z wynikami testowania Systemu
Nazwa projektu:
Przygotowanie koncepcji przebudowy SI JPOAT dotyczącego danych o jakości powietrza pod względem funkcjonalnym i technologicznym, w tym przeniesienie aplikacji JPOAT na nową technologię

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

październik 2021 - listopad 2021

Wykonawcy:

Transition Technologies S.A.
Image
INFAIR Dominik Kobus (podwykonawca)
Image
Zakres realizowanych prac obejmował, między innymi:
 • Bieżący serwis SI JPOAT2,0 oraz wsparcie i konsultacje telefoniczne
 • Analiza wszystkich aktualnych funkcjonalności SI JPOAT2,0 oraz jego zawartości informacyjnej, obejmującego bazę danych, aplikację użytkownika, raporty BI, aplikację MKZ i zespół procesów ETL
 • Analiza i identyfikacja potrzeb użytkowników SI JPOAT2,0 i przeprowadzenie konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego poprzez: opracowanie i przeprowadzenie ankiety w zakresie funkcjonowania SI JPOAT2,0 i potrzeb jego zmiany, przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich z wybranymi użytkownikami systemu, organizację i koordynację pracy grupy roboczej powołanej na potrzeby analizy
 • Analiza i identyfikacja potrzeb w zakresie potrzebnych zmian funkcjonalności SI JPOAT2,0 oraz zawartości bazy danych, mających na celu: dostosowanie do wymagań prawnych, a także wytycznych organizacyjnych i technicznych GIOŚ oraz Komisji Europejskiej i EAŚ, dostosowanie do wymagań użytkowników, usprawnienie pracy systemu i optymalizację procesów wymiany danych, dostosowanie funkcjonalności do wymagań i możliwości nowych technologii
 • Opracowanie koncepcji przebudowy SI JPOAT dotyczącego danych o jakości powietrza pod względem funkcjonalnym i technologicznym oraz z zakresu przetwarzanych danych

Nazwa projektu:
Modyfikacja bazy JPOAT2,0 w latach 2020-2021

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

grudzień 2020 - listopad 2021

Wykonawcy (konsorcjum):

Transition Technologies S.A.
Image
INFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres realizowanych prac obejmował, między innymi:
 • Bieżący serwis SI JPOAT2,0 oraz wsparcie i konsultacje telefoniczne
 • Wykonanie wymaganych raportów w technologii Oracle Business Intelligence
 • Modyfikacje słowników w SI JPOAT 2,0
 • Aktualizacja narzędzi do generowania raportów w ramach e-Raportowania (zgodnych z decyzją 2011/850/WE wytycznymi do decyzji 2011/850/WE oraz dokumentami technicznymi Europejskiej Agencji Środowiska)
 • Organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych w zakresie obsługi SI JPOAT2,0 dla pracowników GIOŚ
 • Analiza i projekt zmian/nowych funkcjonalności w SI JPOAT2,0
 • Wdrożenie nowych i zmienionych funkcjonalności w SI JPOAT2,0
 • Aktualizacja podręczników użytkownika i przewodnika merytorycznego dla użytkownika JPOAT2,0
 • Wsparcie Zamawiającego w zakresie wdrożenia wzajemnej wymiany danych pomiędzy Polską a Niemcami z wykorzystaniem narzędzi SI JPOAT2,0
Nazwa projektu:
Przygotowanie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz odwołań zgłoszonych w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 — Część I: Środowisko.

Zamawiający:
EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Image

Okres realizacji:

październik 2020 - kwiecień 2021

Wykonawca:

INFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres zrealizowanych prac obejmował, między innymi:
 •  Ocena merytoryczna i punktacja wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mieszczących się w obszarach:
 • "Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków”
 • "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”
Nazwa projektu:
Analiza i diagnoza stanu zastanego wraz z analizą SWOT oraz rekomendacjami strategicznymi dla gminy Michałowice

Zamawiający:
Gmina Michałowice
Image

Okres realizacji:

grudzień 2020 - listopad 2021

Wykonawca:

INFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres zrealizowanych prac obejmował, między innymi:
 • Analiza dotychczasowych celów rozwoju wyznaczonych w różnych dokumentach programowania rozwoju lokalnego opracowanych dla Gminy Michałowice
 • Ekspercka analiza i ocena wskaźnikowa czynników rozwoju lokalnego
 • Analiza porównawcza Gminy Michałowice na tle innych wybranych gmin referencyjnych
 • Sformułowanie mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń oraz rekomendacji strategicznych
 • Przeprowadzenie cyklu spotkań konsultacyjno - partycypacyjnych
 • Opracowanie dokumentu "Analiza i diagnoza stanu zastanego wraz z analizą SWOT oraz rekomendacjami strategicznymi dla gminy Michałowice"
Nazwa projektu:
Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2021 roku.

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

luty 2021 - grudzień 2021

Wykonawcy (konsorcjum):

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Image
INFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres realizowanych prac obejmował, między innymi:
 • Wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowywania i przetwarzania map rozkładów stężeń zanieczyszczeń w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, SO2, NO2 NOx, ozonu i benzo(a)pirenu w pyle PM10.
 • Zestawienie i podsumowanie wyników rocznej oceny jakości powietrza w strefach (zdefiniowanych w art. 87 ustawy), w skali kraju, na podstawie wyników klasyfikacji dokonanej na poziomie województw według danych za rok 2020 zgodnie z art. 89 ustawy i opracowanie zbiorczego raportu krajowego z oceny rocznej za 2020 rok
 • Przetworzenie zbiorów danych o jakości powietrza za rok 2020 zgodnie z wymaganiami decyzji 2011/850/UE i wykonanie spójnych ze sobą raportów w postaci XML/GML w zakresie zał. II decyzji 2011/850/UE według oficjalnego schematu XSD i modelu danych udostępnionego przez Europejską Agencję Środowiska, a także wytycznych Komisji Europejskiej do tej decyzji oraz innych dokumentów i materiałów dostępnych na Portalu jakości powietrza EAŚ
 • Przetworzenie danych dla potrzeb raportu dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczącego jakości powietrza na potrzeby realizacji zadań Zamawiającego zgodnie z wymaganiami „Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020”
 • Zapewnienie danych za 2020 r. na Geoportal Zamawiającego INSPIRE i Portal jakości powietrza GIOŚ
 • Analiza materiałów opracowywanych przez Europejską Agencję Środowiska (EAŚ), inne organy UE i WHO, dotyczących zagadnień monitoringu i ocen jakości powietrza, opracowywanie opinii i uwag.
 • Przetworzenie zbiorów danych w zakresie planowanego systemu oceny jakości powietrza na rok 2022 zgodnie z wymaganiami decyzji 2011/850/UE i wykonanie spójnych ze sobą raportów w postaci XML/GML
 • Przetworzenie danych i opracowanie raportu pt. „Jakość powietrza w Polsce za rok 2020 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”
 • Przygotowanie raportu problemowego na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w roku 2020
 • Aktualizacja wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza za 2021 r.
 • Przetworzenie i przygotowanie meta danych o stacjach i wyników pomiarów za 2020 r. do przekazania przez Zamawiającego do Głównego Inspektora Sanitarnego
 • Wsparcie administratora krajowego krajowej bazy danych JPOAT 2,0
 • Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników GIOŚ w zakresie wykorzystania wyników pomiarów, modelowania matematycznego oraz szacowania na potrzeby ocen jakości powietrza i informowania społeczeństwa oraz wykonania rocznej oceny jakości powietrza
Nazwa projektu:

Prace dotyczące określenia wartości wskaźników redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowanej wdrożeniem Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach, realizowanego przez firmę Siemens Mobility Sp. z o.o. na zamówienie Gminy Miasto Tychy.

 

Zamawiający:
Siemens Mobility Sp. z o.o.
Image
Yunex Traffic Sp. z o.o.
Image

Okres realizacji:

styczeń 2020 - grudzień 2023

Wykonawcy:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o.
Image
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
Image
Zakres realizowanych prac obejmował, między innymi:
 • Opracowanie wspólnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego instytutem naukowym lub jednostką badawczą metodologii określania wskaźnika redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza.
 • Przeprowadzenie analiz i opracowanie raportu oceny wpływu realizacji projektu ITS Tychy na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (mierzonych ekwiwalentem CO2), zanieczyszczeń gazowych oraz cząstek stałych w stosunku do stanu istniejącego po wdrożeniu systemu ITS w Tychach.
Nazwa projektu:
Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2020 roku.

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

luty 2020 - grudzień 2020

Wykonawcy (konsorcjum):

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Image
inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres realizowanych prac obejmował, między innymi:
 • Obliczenie wartości wskaźnika średniego narażenia dla pyłu PM2,5 dla każdej aglomeracji powyżej 250 tysięcy mieszkańców i miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców (niewchodzącego w skład tych aglomeracji) na podstawie średniego rocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 w latach 2017, 2018 i 2019 oraz wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia; wykonanie raportu.
 • Opracowanie wytycznych do wykonania/wykorzystania map rozkładów stężeń zanieczyszczeń w zakresie średnich rocznych stężeń pyłu PM10, PM2,5, SO2, NO2 i benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz 36-tego maksimum ze średnich 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, na podstawie których wyznaczane są obszary przekroczeń i które później stanowią podstawę do wyznaczania tła zanieczyszczeń w powietrzuna potrzeby wydawania informacji o tle.
 • Opracowanie szablonów do wojewódzkich raportów z rocznej oceny jakości powietrza z odejmowania udziału źródeł naturalnych i posypywania dróg piaskiem i solą w ocenach jakości powietrza na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej i wytycznych GIOŚ oraz wykonanie raportów z odejmowania udziału źródeł naturalnych / posypywania dróg piaskiem i solą dla województwa pomorskiego, województwa mazowieckiego i województwa lubuskiego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza za 2019 r.
 • Zestawienie i podsumowanie wyników rocznej oceny jakości powietrza w strefach w skali kraju, na podstawie wyników klasyfikacji dokonanej na poziomie województw według danych za rok 2019 i opracowanie zbiorczego raportu krajowego z oceny rocznej za 2019 rok.
 • Przetworzenie zbiorów danych o jakości powietrza za rok 2019 zgodnie z wymaganiami decyzji 2011/850/UE i wykonanie spójnych ze sobą raportóww postaci XML/GML w zakresie zał. II decyzji 2011/850/UE według oficjalnego schematu XSD i modelu danych udostępnionego przez Europejską Agencję Środowiska, a także wytycznych Komisji Europejskiej do tej decyzji oraz innych dokumentów i materiałów dostępnych na Portalu jakości powietrza EAŚ.
 • Przetworzenie danych dla potrzeb raportu dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczącego jakości powietrza na potrzeby realizacji zadań Zamawiającego zgodnie z wymaganiami „Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019”.
 • Analiza merytoryczna danych w zakresie ozonu za rok 2020 zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2008/50/WE i prawa krajowego, na podstawie danych zawartych w bazie danych JPOAT2,0, w tym w module Poziomy Alarmowe JPOAT2,0.
 • Zapewnienie danych za 2019 r. na Geoportal Zamawiającego INSPIRE i Portal jakości powietrza GIOŚ.
 • Analiza materiałów opracowywanych przez Europejską Agencję Środowiska (EAŚ) i inne organy UE, dotyczących zagadnień monitoringu i ocen jakości powietrza, opracowywanie opinii i uwag.
 • Przetworzenie zbiorów danych w zakresie planowanego systemu oceny jakości powietrza na rok 2021 zgodnie z wymaganiami decyzji 2011/850/UE i wykonanie spójnych ze sobą raportów w postaci XML/GML.
 • Przetworzenie danych i opracowanie raportu pt. „Jakość powietrza w Polsce za rok 2019 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”.
 • Przetworzenie danych i opracowanie raportu dotyczącego zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na obszarach tła miejskiego i innych za 2019 r. z uwzględnieniem danych z lat poprzednich w zakresie następujących WWA: benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)-antracen.
 • Przygotowanie raportu problemowego na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w roku 2019.
 • Aktualizacja wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza za 2020 r. zgodnie z art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 • Przetworzenie i przygotowanie meta danych o stacjach i wyników pomiarów za 2019 r. do przekazania przez GIOŚ do Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Wsparcie administratora krajowego krajowej bazy danych JPOAT 2,0. Merytoryczny przegląd serii wyników pomiarów z 2019 roku, zgromadzonych w bazie danych JPOAT 2,0 i bieżąca obsługa systemu i aktualizacja zawartości bazy danych JPOAT 2,0 w oparciu o dane za rok 2020.
 • Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie wykorzystania wyników pomiarów, modelowania matematycznego oraz szacowania na potrzeby ocen jakości powietrza i informowania społeczeństwa oraz wykonania rocznej oceny jakości powietrza.
Nazwa projektu:

Wykonaniu raportu zawierającego jakościową ewaluację systemu monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) i przyjętych wskaźników pod względem ich adekwatności i możliwości mierzenia zmian stanu obszaru i skuteczności realizowanych działań, a także rekomendacje dotyczące jego udoskonalenia.

 

Zamawiający:
Miasto Łódź
Image

Okres realizacji:

listopad- grudzień 2019

Wykonawca:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac obejmował, między innymi, następujące zadania:

 • Analiza zapisanego w Gminnym Programie Rewitalizacji (GPR) Miata Łódź systemu monitoringu pod względem jego adekwatności dla pomiaru zmian stanu obszaru rewitalizacji i skuteczności realizowanych w ramach Programu działań oraz jego przejrzystości na podstawie badania Raportu z monitoringu za rok 2018.
 • Przeprowadzenie badania jakościowego w formie co najmniej jednego warsztatu z interesariuszami zaangażowanymi w proces monitorowania GPR nt. użyteczności stosowanego systemu, jego adekwatności i wykonalności wprowadzenia rekomendowanych wskaźników oraz opracowanie raportu cząstkowego z wnioskami z badania.
 • Opracowanie rekomendacji w zakresie uaktualnienia wskaźników stosowanych do obserwacji zmiany stanu obszaru rewitalizacji i realizacji celów GPR na podstawie  analizy istniejącego systemu oraz przeprowadzonego badania jakościowego.
 • Opracowanie rekomendacji w zakresie udoskonalenia systemu gromadzenia danych i organizacji systemu monitoringu.
 • Przygotowanie dla Zamawiającego raportu badawczego zwierającego opisane powyżej elementy.
Nazwa projektu:

Analiza dotycząca określenia obszarów wymagających interwencji z funduszy strukturalnych UE w zakresie rozwoju infrastruktury i wykorzystania potencjału Pomników Historii jako obiektów generujących rozwój gospodarczy danego terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki.

 

Zamawiający:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Image

Okres realizacji:

październik- grudzień 2019

Wykonawca:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Przedsięwzięcie było finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
 
Zakres prac obejmował wykonanie analizy dotyczącej określenia obszarów wymagających interwencji z funduszy strukturalnych UE w zakresie rozwoju infrastruktury i wykorzystania potencjału Pomników Historii jako obiektów generujących rozwój gospodarczy danego terytorium, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju turystyki.

Realizacja analizy związana jest z rozpoczęciem prac nad zakresem wsparcia sektora kultury w kolejnej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Jednym z potencjalnych obszarów finansowania jest wspieranie obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii, jako obiektów o znaczeniu ponadregionalnym, o dużych walorach historycznych, naukowych i artystycznych. Na liście Pomników Historii znajdują się obiekty będące wytworem różnych kultur, wspólnot etnicznych, religijnych i warstw społecznych.

Celem analizy było zdiagnozowanie i wskazanie obszarów Polski, dla których Pomniki Historii mogą stanowić potencjał generujący rozwój gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki.

Nazwa projektu:

Konsultacje w zakresie budowy oraz konfiguracji urządzeń pomiarów pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza ENVIRO-Air firmy Far Data.

 

Zamawiający:
Far Data Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Image

Okres realizacji:

listopad - grudzień 2019

Wykonawca:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac obejmował udzielanie wsparcia i konsultacji w zakresie budowy oraz konfiguracji urządzeń pomiarów pyłowych i gazowych zanieczyszczeń powietrza ENVIRO-Air firmy Far Data.  Stacje oferowane przez Far Data posiadają możliwość, oprócz monitoringu jakości powietrza, wykonywania pomiarów natężenia hałasu oraz warunków meteorologicznych. Znajdują one zastosowanie np. w ramach budowy i wdrażania systemów inteligentnego zarządzania transportem w miastach (ITS).
Nazwa projektu:
Wsparcie obsługi umowy dotyczącej pełnienia funkcji i realizacji zadań administratora systemu informatycznego obsługującego sieć automatycznych stacji monitoringu powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
 

Zamawiający:
DACSYSTEM Sp. z o.o.
Image

Okres realizacji:

Praca o takim samym zakresie realizowana corocznie w latach 2019 - 2023

Wykonawca:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac realizowanych przez inFAIR obejmował udzielanie wsparcia w zakresie prac organizacyjnych i technicznych związanych z realizacją umowy Zamawiającego na rzecz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Nazwa projektu:
Szkolenie informatyczno-merytoryczne dotyczące obsługi SI JPOAT2,0

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

październik 2019

Wykonawca:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac obejmował organizację i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w zakresie merytorycznych i technicznych aspektów gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących wyników pomiarów i ocen jakości powietrza.
Szkolenie obejmowało, między innymi, zagadnienia prawne oraz organizacyjne wykonywania monitoringu i ocen, a także przepływu i raportowania informacji związanych z tymi działaniami. Wykłady i ćwiczenia dotyczyły praktycznych umiejętności wykorzystania funkcjonalności systemu informatycznego JPOAT2,0, będącego elementem systemu Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET.
Nazwa projektu:
Wykonanie rocznej oceny jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport za rok 2018.

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

kwiecień 2019

Wykonawca:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac obejmował, między innymi:
 • wykonanie ocznej oceny jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2018, zgodnie z informacjami zawartymi w "Wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w wstrefach za rok 2018 zgodnie z art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska, na podstawie obowiązujacego prawa krajowego i UE",
 • wykonanie oceny w module OR bazy danych JPOAT2,0,
 • opracowanie raportu wojewódzkiego z wynikami oceny rocznej.
Nazwa projektu:
Zapewnienie wsparcia merytoryczno-technicznego i konsultacji w ramach realizacji umowy zawartej pomiędzy IOŚ-PIB a Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska pt. „Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w 2019 roku".

Zamawiający:
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Image

Okres realizacji:

rok 2019

Wykonawca:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac obejmował, między innymi:
 • nadzór techniczno-informatyczny oraz merytoryczny nad funkcjonowaniem krajowej bazy danych monitoringu jakości powietrza JPOAT2,0,
 • wsparcie techniczne i konsultacje dla użytkowników systemu JPOAT 2,0 w WIOŚ i GIOŚ,
 • nadzór nad prawidłowym raportowaniem danych bieżących na serwer Europejskiej Agencji Środowiska i serwer czeski, a także inne serwery, jeżeli zaistnieje taka potrzeba (zgodnie z cz. E2a zał. II decyzji 2011/850/UE),
 • opracowanie zestawień informacji i danych zawartych w krajowej bazie JPOAT 2,0 oraz dokumentów ( m.in. w zakresie wyników rocznej oceny jakości powietrza w strefach w skali kraju za rok 2018),
 • opracowanie części zbiorczego raportu krajowego z wyników oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez WIOŚ za rok 2018, dotyczących łącznych wyników oceny w kraju oraz sytuacji przekroczeń wartości kryterialnych,
 • opracowanie części raportu „Jakość powietrza w Polsce za rok 2018 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”,
 • opracowanie części zbiorczego raportu krajowego z pięcioletniej oceny jakości powietrza (2014-2018);
 • opracowania części raportu problemowego na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w roku 2018,
 • udzielanie konsultacji dla WIOŚ w zakresie wykonywania rocznej oceny jakości powietrza,
 • przetworzenie zbiorów danych zawartych w krajowej bazie JPOAT 2,0 zgodnie z wymaganiami zał. II ww. decyzji 2011/850/UE według oficjalnego schematu XSD i modelu danych udostępnionego przez Europejską Agencję Środowiska, a także wytycznych Komisji Europejskiej do tej decyzji oraz innych dokumentów i materiałów dostępnych na Portalu jakości powietrza Europejskiej Agencji Środowiska,
 • przeprowadzenie wykładów podczas szkolenia dla WIOŚ w zakresie wykonania pięcioletniej oceny jakości powietrza za lata 2014-2018,
 • udział w opracowaniu aktualizacji wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza za 2018 r. zgodnie z art. 89 ustawy — Prawo ochrony środowiska,
 • udział w opracowaniu aktualizacji wytycznych do wykonania pięcioletniej oceny jakości powietrza zgodnie z art 88 ust. 2 ustawy — Prawo ochrony środowiska,
 • udział w opracowaniu aktualizacji wytycznych do wykonania rocznej oceny jakości powietrza za 2019 r. zgodnie z art. 89 ustawy — Prawo ochrony środowiska
Nazwa projektu:
Rozwój systemu informatycznego JPOAT2,0 dotyczącego danych o jakości powietrza w latach 2017-2018 na potrzeby badania i oceny jakości powietrza wraz z dostosowaniem do wymagań prawa krajowego i UE oraz systemów udostępniania danych GlOŚ

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji:

czerwiec 2018 - listopad 2019

Wykonawcy:

Transition Technologies S.A.
Image
inFAIR Dominik Kobus
Image
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Image
Zakres prac zrealizowanych przez inFAIR obejmował, między innymi:
 • wykonanie projektu zmian w raportach Business Intelligence i udział we wdrożeniu tych zmian,
 • wykonanie projektu nowych funkcjonalności w aplikacji JPOAT2,0 i udział we wdrożeniu tych zmian,
 • wykonanie projektu aktualizacji narzędzi do generowania raportów w ramach e-Raportowania (zgodnych z decyzją 2011/850/WE, wytycznymi do decyzji 2011/850/WE oraz dokumentami technicznymi Europejskiej Agencji Środowiska),
 • udział w aktualizacji narzędzi do udostępniania danych,
 • udział w usprawnieniu funkcjonowania SI JPOAT2,0 z uwzględnieniem wymagań użytkowników w WIOŚ i GIOŚ,
 • udział w rozbudowaniu SI JPOAT2,0 w zakresie danych o chemizmie opadów (wykonanie projektu i udział we wdrożeniu modułu),
 • udział w aktualizacji widoków bazodanowych na potrzeby udostępniania danych w Internecie,
 • udział w wykonaniu prac związanych z dokumentacją lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza,
 • aktualizację wskazówek do lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza uwzględniających wymogi dyrektyw 2008/50/WE, 2004/107/WE i 2015/1480 oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Prawo ochrony środowiska.
 • wykonanie projektu modyfikacji SI JPOAT2,0 związanych z dokumentacją stacji i wyboru lokalizacji stacji i udział we wdrożeniu modyfikacji,
 • aktualizację dokumentacji SI JPOAT2,0, w tym podręczników użytkownika i przewodnika merytorycznego dla użytkownika JPOAT2,0.
 • zapewnienie wsparcia i konsultacji w zakresie użytkowania SI JPOAT2,0 dla użytkowników w WIOŚ i GIOŚ pod względem informatycznym i merytorycznym,
 • udział w wykonaniu zestawu narzędzi do raportowania do zaawansowanej analizy danych na poziomie krajowym zgodnie z zakresem określonym w etapie
 • udział w rozbudowaniu SI JPOAT2,0 w zakresie danych z krajów sąsiednich,
 • udział w wykonaniu koncepcji w zakresie możliwości technicznych narządzi GIOŚ do wdrożenia udostępniania danych w zakresie tematu „Warunki atmosferyczne” – zał. III dyrektywy 2007/2/WE (INSPIRE) na geoportalu GIOŚ,
 • przeprowadzenie szkoleń informatyczno-merytorycznych w zakresie obsługi modułu depozycji w SI JPOAT2,0.
Nazwa projektu:
Przetworzenie danych i wykonanie zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska, wg prawa krajowego i wymagań sprawozdawczości europejskiej w latach 2016-2018. Etap IV.

Zamawiający:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Image

Okres realizacji przez inFAIR:

kwiecień 2018 - grudzień 2018

Wykonawcy:

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy
Image
inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac realizowanych przez inFAIR obejmuje, między innymi:

Zapewnienie wsparcia administratora krajowego krajowej bazy danych JPOAT 2,0:
 • nadzór nad spójnością zasobów danych za 2017 r. w bazie JPOAT2,0 i CAS i konfigurowanie transmisji danych,
 • nadzór techniczno-informatyczny oraz merytorycznym nad funkcjonowaniem bazy danych JPOAT2,0 (z wyłączeniem obsługi serwera i jego oprogramowania),
 • wsparcie techniczne i konsultacje dla użytkowników systemu JPOAT 2,0 w WIOŚ i GIOŚ,
 • nadzór nad prawidłowym raportowaniem danych bieżących na serwer Europejskiej Agencji Środowiska i serwer czeski (zgodnie z cz. E2a zał. II decyzji 2011/850/UE),
 • udzielanie konsultacji dla WIOŚ i GIOŚ w zakresie: pracy z bazą danych JPOAT 2,0 i weryfikacji danych w CAS, obsługi modułu OR w JPOAT2,0, prezentacji danych na Portalu Jakości Powietrza GIOŚ i aplikacji mobilnej;

Opracowanie zestawień informacji i danych zawartych w krajowej bazie JPOAT 2,0 w zakresie:
 • informacji (metadanych) na potrzeby GIOŚ, na podstawie zasobów bazy,
 • wyników rocznej oceny jakości powietrza w strefach w skali kraju za rok 2017,
 • opracowanie części zbiorczego raportu krajowego z wyników oceny jakości powietrza w strefach wykonanej przez WIOŚ za rok 2017, dotyczących łącznych wyników oceny w kraju oraz sytuacji przekroczeń wartości kryterialnych,
 • potrzeb raportu dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczącego jakości powietrza,
 • wyników do raportu „Jakość powietrza w Polsce za rok 2017 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska”,
 • udzielanie konsultacji dla WIOŚ w zakresie: wykonywania rocznej oceny jakości powietrza (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska); zaleceń dotyczące korekt i uzupełnień danych zawartych w module OR SI JPOAT2,0,

Przetworzenie zbiorów danych zgodnie z wymaganiami zał. II ww. decyzji 2011/850/UE, w zakresie
zbiorów danych B, C, D,  E1a, E1b i G z uwzględnieniem wymagań Bazy Danych Obowiązków Raportowych EAŚ (ROD), w tym:
 • przygotowanie projektów raportów zawierających informacje o granicach stref, informacje o wynikach wstępnej oceny jakości powietrza, informacje o sieciach, stacjach i stanowiskach pomiarowych, wykonanym modelowaniu matematycznym i innych metodach oceny,
 • przygotowanie meta danych dla nowych stanowisk w formacie XML/GML,
 • przygotowanie serii wyników pomiarów do przygotowania projektu raportu ze wszystkich serii uzgodnionych z GIOŚ; wprowadzenie wyników pomiarów do pliku/plików XML,
 • przygotowanie projektu raportu zawierającego wyniki modelowania wykorzystane na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza,
 • przygotowanie zestawień danych niezbędnych do przygotowania projektu raportu dotyczącego wyników rocznej oceny jakości powietrza,
 • udzielanie konsultacji dla GIOŚ w zakresie przygotowania zestawień danych w ramach tzw. „feedback” w formacie uzgodnionym z EAŚ,
 
Zapewnienie wsparcia merytorycznego GIOŚ w ramach realizowanej umowy w zakresie:
 • przeprowadzenia wykładów podczas szkolenia organizowanego przez GIOŚ dla WIOŚ w zakresie wykonywania rocznej oceny jakości powietrza z elementami obsługi bazy danych JPOAT2,0,
 • analizy materiałów opracowywanych przez Europejską Agencję Środowiska i inne organy UE, dotyczących zagadnień monitoringu i ocen jakości powietrza, opracowywanie opinii i uwag.
 
 
Nazwa projektu:

Analiza systemu monitoringu powietrza funkcjonującego na obszarze miasta Płock w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska


Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Image

Okres realizacji:

kwiecień 2018 - lipiec 2018

Wykonawcy:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
Image
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o.
Image
Zakres prac:
 1. wykonanie opisu istniejącego systemu monitoringu jakości powietrza w Płocku,
 2. analiza wyników pomiarów uzyskanych na stacjach PMŚ w Płocku w okresie ostatnich 5 lat,
  • analiza mierzonych poziomów stężeń,
  • analiza zmienności czasowych (dobowych i rocznych) serii wyników pomiarów,
  • analiza stopnia korelacji wyników uzyskanych w różnych lokalizacjach,
 3. analiza dostępnych danych dotyczących emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze Płocka,
 4. analiza dostępnych wyników modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza na obszarze Płocka i ich zgodności z uzyskanymi wynikami pomiarów,
 5. opis wymagań dotyczących monitoringu jakości powietrza w Płocku, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 6. przeprowadzenie wizji lokalnych otoczenia stacji pomiarowych działających w ramach PMŚ na terenie Płocka,
 7. analiza danych dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenu w obszarze lokalizacji stacji pomiarowych działających w ramach PMŚ na terenie Płocka,
  • analiza aktualnej sytuacji w zakresie zagospodarowania i wykorzystania terenu,
  • analiza zmian zagospodarowania terenu zaistniałych od czasu uruchomienia stacji pomiarowych i ich wpływu na reprezentatywność stacji.
  • analiza potencjalnych zmian zagospodarowania terenu wynikających z planowanego rozwoju infrastruktury,
 8. ocena potencjalnego wpływu lokalnych źródeł emisji zanieczyszczeń na ograniczenie reprezentatywności stanowisk pomiarowych na terenie Płocka,
 9. analiza dostępnych informacji dotyczących reprezentatywności funkcjonujących stanowisk pomiarowych na terenie Płocka, będących efektem innych prac,
 10. wyznaczenie potencjalnych obszarów i miejsc lokalizacji co najmniej 3 stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza w Płocku, w tym:
  1. stacji typu komunikacyjnego,
  2. stacji typu tła miejskiego w rejonie wysokich stężeń,
  3. stacji badającej wpływ zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie petrochemii na zanieczyszczenie powietrza benzenem.
 11. wyznaczenie potencjalnych obszarów i miejsc lokalizacji co najmniej 1 stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza w gminie Stara Biała badającej wpływ zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie petrochemii na zanieczyszczenie powietrza benzenem.
 
 
Nazwa projektu:

Wskazanie lokalizacji stacji monitoringu jakości powietrza na obszarze Mińska Mazowieckiego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska


Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Image

Okres realizacji:

kwiecień 2018 - lipiec 2018

Wykonawca:

inFAIR Dominik Kobus
Image
Zakres prac:
 1. analiza dostępnych danych dotyczących emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze Mińska Mazowieckiego,
 2. analiza dostępnych wyników modelowania dyspersji zanieczyszczeń powietrza na obszarze Mińska Mazowieckiego,
 3. opis wymagań dotyczących monitoringu jakości powietrza w Mińsku Mazowieckim, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 4. wyznaczenie obszarów i miejsc lokalizacji stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza stacji typu tła miejskiego w rejonie wysokich stężeń na obszarze Mińska Mazowieckiego; określenie lokalizacji (ogólne i szczegółowe) pod kątem dostępu do odpowiedniej infrastruktury, gdzie możliwe będzie prowadzenie pomiarów stężeń PM10, PM2,5, B(a)P, As, Cd, Ni, Pb w pyle PM10 za pomocą pyłomierza automatycznego i 2 poborników manualnych pyłów, a w razie możliwości za pomocą kontenerowej stacji pomiarowej dla stacji tła miejskiego w rejonie wysokich stężeń.
 
 
©2024 inFAIR   All Rights Reserved  
Designed by inFAIR